Bedrijven gaan ten onder door gebrek aan innovatie

Bedrijven gaan ten onder door gebrek aan innovatie. In het AD van 17 juni kwam in het artikel: “Wie niet innoveert is gezien”, naar voren dat het gros van de ondernemers vaak vergeet tijdig te vernieuwen. Ze blijken zo gefocust op verbetering van hun bestaande strategie en portfolio op korte termijn, dat zij vergeten te vernieuwen. Als voorbeelden worden Free Record Shop en KPN genoemd. Laatstgenoemde onderschatte de opkomst van o.a. Skype en WhatsApp.

Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat 29 procent van de ondernemers zijn business-model slechts summier vernieuwt, terwijl 50 procent vrijwel niets verandert. Dit geeft toch te denken. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk, maar zouden te maken kunnen hebben met zaken als het tevreden houden van aandeelhouders, waardoor geld voor innovatie ontbreekt, de interne politieke wil ontbreekt, of men weet niet hoe in te spelen op de gewijzigde omstandigheden.

Ontwikkelingen die innovatie noodzakelijk maken

Indien men de afgelopen vijf jaar in ogenschouw neemt, dan kan iedere ondernemer constateren dat technologische ontwikkelingen zich voltrekken in een sneltreinvaart. Toepassingen vanuit de consumentenmarkt worden steeds sneller door de zakelijke markt geadopteerd. De arbeidsmarkt wordt steeds diffuser en flexibeler en globalisering en individualisering komen in tal van media aan de orde. Je zou dan ook verwachten dat het business model van organisaties aangepast zou worden aan deze nieuwe inzichten. Dat geschiedt echter onvoldoende, zeker voor de dienstensector, zoals uit het onderzoek en eigen waarneming blijkt.

Dit neemt niet weg dat ondernemers voor tal van uitdagingen staan. De groeiende individualisering uit zich in veranderende wensen van klanten. Op de technologische ontwikkelingen moet steeds sneller en adequater geanticipeerd worden. Behoud van kennis en ervaring wordt een randvoorwaarde voor de continuïteit van een bedrijf.

Waarom komt innovatie zo moeilijk van de grond?

Een aantal redenen is al genoemd, maar zou aangevuld kunnen worden met de volgende:

 1. Geen tijd voor structurele verbeteringen. Veel tijd en aandacht wordt geschonken aan operationele zaken die niet goed lopen.
 2. Innovatie wordt steeds opgeschoven. Het management van de organisatie is huiverig om het business model om te gooien, vooral indien niet duidelijk is wat de mogelijke consequenties voor het bedrijf zijn en hoe ingrijpend en kostbaar die zijn.
 3. Inflexibele organisatie en producten-/dienstenportfolio. Men levert gestandaardiseerde diensten en dienstverlening vanuit het bestaande, door de ondernemer ontwikkelde, portfolio. De klant kan alleen kiezen uit het beschikbare portfolio.
 4. Onvoldoende geïntegreerde klantoplossingen. Vooral in grotere organisaties is de organisatie veelal onderverdeeld in business lines, met elk hun eigen dienstenmodules. Een geïntegreerde klantoplossing kan veelal niet worden aangeboden.
 5. Interne politieke krachten werken innovatie tegen. Veranderingen in de organisatie, die de positie van het business line management in gevaar zouden kunnen brengen, worden doorgaans kundig ondergraven.

Hoe innovatie aan te pakken

Er zijn dus situaties en krachten die innovatie tegenwerken. Men zou deze problematiek als volgt kunnen aanpakken:

 1. Breng de huidige organisatie en de omgevingsfactoren in kaart.
 2. Voer een “stakeholders” analyse uit door betrokken interne en externe partijen te interviewen. Vooral de mening en wensen van klanten zijn van doorslaggevend belang. Men krijgt zicht op wat klanten willen, hoe men draagvlak kan creëren, ideeën en opportunity’s kan signaleren en problemen en risico’s tijdig kan onderkennen.
 3. Voer een verkenning uit om te bepalen waar de knelpunten zitten en welke “quick wins” mogelijk zijn.
 4. Realiseer die “quick wins”. Deze zijn van eminent belang om business eigenaars “over de streep te trekken” voor verdere innovaties. Zij moeten op korte termijn kunnen scoren, liefst nog in het lopende boekjaar.
 5. Indien die “quick wins” daadwerkelijk gerealiseerd zijn, blijkt veelal dat er meer vertrouwen is in verdere innovatie. Er komt tijd en geld beschikbaar voor verder onderzoek en innovatie.
 6. Voer het onderzoek uit. Uit het onderzoek komen de belangrijke speerpunten naar voren. Deze worden al dan niet geclusterd in mogelijke projecten. Er zal een selectie, op basis van vooraf gedefinieerde criteria, moeten plaatsvinden. Zeer snelle realisatie, goede resultaten en risicobeperking zijn de belangrijkste factoren.
 7. Zorg voor actieve ondersteuning vanuit het hogere management. In geval van tegenwerking vanuit de organisatie kunnen zij maatregelen treffen.

De praktijk laat zien dat na implementatie, kostenreducties van 20-25 % realistisch zijn, een verbeterde bedrijfsvoering mogelijk is en het business model voldoet aan de laatste markteisen.

 
Categorie Organisatie Advies