Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

 
PrivacyverklaringHieronder vindt u:

 • De Algemene Voorwaarden,
 • Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden: Gebruikersvoorwaarden,
 • Bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden: Verwerking Persoonsgegevens en
 • Privacyverklaring

van Multiraedt BV, gevestigd te 's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indië 174, postcode 2593CB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57516618.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voor zover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten voor ondernemingsadvies tussen Multiraedt en Opdrachtgevers.Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Multiraedt expliciet schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Op alle offertes en overeenkomsten als bedoeld in lid 1, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Offerte

2.1 Alvorens van een opdracht sprake is, zal door Multiraedt een offerte worden uitgebracht van de te verrichten werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Deze offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van belang is en Multiraedt zal de door haar te verrichte adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2.2 Deze offerte vermeldt minimaal:
naam en adres van de Opdrachtgever en de naam van de persoon die binnen het bedrijf / de organisatie verantwoordelijk is voor het verstrekken van de opdracht alsmede de naam van degene die tijdens de uitvoering contactpersoon is.
omschrijving van de opdracht en de bij benadering door Multiraedt te verrichten werkzaamhedeneen binnen die opdracht.
bij wie verantwoordelijkheden liggen t.a.v. de coördinatie, uitvoering en evaluatie.
aanvangsdatum van de opdracht, looptijd en/of einddatum.
2.3 De offerte is geheel vrijblijvend en wordt kosteloos uitgebracht.
2.4 De offerte vormt een samenhangend geheel met de opdrachtbeschrijving. Wijzigingen in deze opdracht wat betreft omvang, fasering in tijd, werkmethoden e.d. zullen tussen Opdrachtgever en Multiraedt worden besproken en kunnen leiden tot een nieuwe offerte.
2.5 Alle kostenopgaven die door Multiraedt worden verstrekt, zijn altijd exclusief BTW.
2.6 Indien de offerte vergezeld moet gaan van een voorstel van aanpak voor een bepaald onderzoek of project, zal vooraf door Multiraedt de hoogte van het in rekening te brengen bedrag schriftelijk worden aangegeven.
2.7 De offerte van Multiraedt heeft in al haar onderdelen een geldigheidsduur van 4 weken.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht / wijzigingen van de overeenkomst.

3.1 De uitvoering van de opdracht is in handen van medewerkers van Multiraedt, dan wel van medewerkers die op advies van Multiraedt voor de uitvoering worden aangetrokken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft echter liggen bij Multiraedt.
3.2 Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht zonder voorafgaand overleg met Multiraedt.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.
3.4 Opdrachtgever zal Multiraedt, op haar verzoek, gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos faciliteiten ter beschikking stellen voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
3.5 Tijdens de uitvoering van de opdracht kan het team van medewerkers van Multiraedt in overleg met de opdrachtgever van samenstelling veranderd worden, voor zover de uitvoering van de opdracht en de deskundigheid van het team hierdoor niet ongunstig wordt beïnvloed. De opdrachtgever zal van bedoelde wijzigingen op de hoogte worden gesteld.
3.6 Indien en voorzover Multiraedt bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van medewerkers van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet van de betrokken medewerkers.
3.7 Indien feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de opdracht belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen tijdig in onderling overleg de aangegane overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.
3.8 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever voorstellen tot nadere werkopdrachten worden gedaan of wanneer hij bestaande werkopdrachten wenst te wijzigen, dan zal dit alleen kunnen indien Multiraedt dat aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.
3.9 Indien een vergoeding op uurbasis is overeengekomen, dan zal de urenregistratie van Multiraedt als basis en bewijs gelden voor de facturering, met inbegrip van reisuren, en ongeacht het feit of eventuele wijzigingen schriftelijk zijn bevestigd.
3.10 Indien Opdrachtgever van mening is, dat aan de eisen van nauwkeurigheid of het vakmanschap dat redelijkerwijs van Multiraedt te verwachten is, door Multiraedt niet is voldaan, kan Opdrachtgever reclamaties schriftelijk indienen.
3.11 Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van het rapport of de voltooiing van de werkzaamheden reageert, wordt Opdrachtgever geacht de uitvoering van de opdracht als deugdelijk te hebben beoordeeld.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging

4.1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te ontbinden. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van vier weken. Voor opdrachten met een tijdsduur korter dan vier weken geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de tijdsduur van de opdracht.
4.2 Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van reden te geschieden.
4.3 Van deze bevoegdheid tot opzegging zal Multiraedt alleen gebruik maken indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Multiraedt gevergd kan worden.
4.4 Indien de opzegging geschiedt door Opdrachtgever, heeft Multiraedt naast het recht op doorbetaling van het honorarium tijdens de opzegtermijn. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, wordt dit recht aangevuld met een schadeloosstelling ter hoogte van een extra honorarium over de periode van vier weken. De bepaling van deze schadeloosstelling vindt plaats op basis van het gemiddelde weekhonorarium van de laatste vier weken voor de aanzegging tot beëindiging.
4.5 Ingeval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, e.e.a. onder voorbehoud van rechten.

Artikel 5 Betaling

5.1 De afgesproken vergoeding voor werkzaamheden en gemaakte kosten welke aan het uitvoeren van de opdracht zijn verbonden, zullen maandelijks worden gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 In de tarieven zijn de reiskosten van en naar het kantooradres van de opdrachtgever tot 25km inbegrepen. Van de reistijd komt 50% voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van overige binnenlandse en buitenlandse reis-en verblijfkosten zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden.
5.3 Aanvullend op het gestelde in artikel 3 lid 11, geldt dat reclamaties door Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk aan Multiraedt dienen te worden gemeld. Indien zulks uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht de berekende honoraria en kosten te hebben goedgekeurd.
5.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient de betaling van de facturen zonder korting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
5.5 Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot invorderen van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde nota's en rente zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.
5.6 Zij worden op minimaal 15 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste 400 euro bedragen.
5.7 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Multiraedt gerechtigd om, alvorens tot dienstverlening c.q. advisering over te gaan, een naar haar oordeel genoegzame zekerheidstelling te vorderen dat Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien bedoelde zekerheid niet kan worden gegeven, is Multiraedt gerechtigd de werkzaamheden niet te starten dan wel voort te zetten.
5.8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van Multiraedt zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst met de Opdrachtgever. Multiraedt zal de hiermee samenhangende vertrouwelijke informatie geheim houden en derden geen inzage geven in de rapporten welke zijn uitgebracht aan de opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever zal de rapporten van Multiraedt niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen of hierover mededelingen doen, tenzij dit bij het aangaan van de overeenkomst of daarna schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Multiraedt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem krachtens de auteurswet toekomen;
6.4 Multiraedt heeft het recht om algemene informatie die in verband met de opdracht is verkregen, voor derden te gebruiken.
6.5 De verantwoordelijkheden van Multiraedt die uit dit artikel voortvloeien gelden ook voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 De door Multiraedt vervaardigde technieken en modellen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Multiraedt. Openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Multiraedt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 De opdracht zal door Multiraedt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Multiraedt verrichte studies, verstrekte adviezen, tips en uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van allerlei factoren, die buiten de invloed van Multiraedt vallen. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de genomen beslissingen in zijn bedrijf ook als die voortvloeien uit adviezen door Multiraedt.
8.2 Ingeval er volgens Opdrachtgever sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Multiraedt, dan verplicht zij zich Multiraedt hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen alsmede in de gelegenheid te stellen om de binnen een redelijke termijn de bedoelde werkzaamheden alsnog uit te voeren.
8.3 Tegenover Opdrachtgever is Multiraedt niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het verrichten van de afgesproken werkzaamheden. Multiraedt is niet gehouden tot betaling van enigerlei vorm van schadevergoeding, waaronder ook begrepen vertragingsschade, gevolgschade, winstderving, vermogensschade of anderszins vergoeding van (im)materiële schade.
8.4 In geen geval zal de aansprakelijkheid van Multiraedt verder strekken dan de aan haar voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, met een maximum van het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Multiraedt jegens iedere aansprakelijkheid ten opzichte van derden met betrekking tot de door haar uitgebrachte adviezen c.q. verrichte diensten.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Bij een geschil over de uitvoering van de overeenkomst kan Opdrachtgever binnen één maand na wederzijdse vaststelling dat van een niet in onderling overleg op te lossen geschil sprake is, het geschil voorleggen aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.
9.2 Bij het niet gebruik maken van het onder lid 1 van dit artikel genoemde, laat Opdrachtgever de beoordeling van het geschil en de oplossing hiervan over aan Multiraedt.
 

Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden: De Gebruikersvoorwaarden van Multiraedt BV

Artikel 1: Algemeen
In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
Multiraedt: Multiraedt BV als dienstverlener met betrekking tot de door haar ontwikkelde “Twitter Leadgenerator”, gevestigd te Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 174, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57516618
Gebruiker: de wederpartij van Multiraedt, handelend ter uitoefening van beroep, bedrijf of organisatie.
Twitter Leadgenerator: een marketing instrument, dat door:

 1. selectieve opbouw van Twitter volgers op het Twitter account van de gebruiker, diens doelgroep(en) binnen het bereik brengt voor interactie (Twitter Select),
 2. waar mogelijk gefaciliteerd door het ter beschikking stellen van de contact- en demografische gegevens van deze Twitter volgers (Twitter Leads) en
 3. het CRM systeem “CRM NODE” (Twitter Leadbeheer).

Twitter: Twitter Inc. levert via twitter.com een gratis internetdienst. Gebruikers kunnen via hun account korte berichten van maximaal 140 tekens publiceren. Gebruikers kunnen op elkaar reageren en elkaar volgen. Zakelijk wordt Twitter voornamelijk gebruikt om makkelijk contact met de doelgroep te onderhouden en naamsbekendheid te verkrijgen. Het is niet alleen een marketing tool om eigen producten of diensten te verkopen, maar Twitter wordt ook ingezet om vragen en klachten van (potentiële) klanten in behandeling te nemen.
CRM NODE: het door R. Schneiders ontwikkelde software systeem dat dient ter ondersteuning van het beheren van de klantrelaties van gebruiker.

De bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle diensten welke Multiraedt levert aan gebruiker met betrekking tot de Twitter Leadgenerator, een en ander voor zover van deze gebruikersvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze gebruikersvoorwaarden worden jegens gebruiker en eveneens jegens eventuele door Multiraedt in te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht. Multiraedt en gebruiker zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Door gebruik te maken de door Multiraedt aangeboden diensten, gaat gebruiker akkoord met de gebruikersvoorwaarden.
 

Multiraedt behoudt zich het recht voor haar gebruikersvoorwaarden af en toe aan te passen en te veranderen, zonder de gebruikers daarvan expliciet op de hoogte te stellen. Alle nieuwe toepassingen die de huidige diensten verbeteren, inclusief de introductie van nieuwe diensten en hulpmiddelen, vallen automatisch onder deze gebruikersvoorwaarden. Indien gebruiker gebruik blijft maken van deze diensten, nadat zulke veranderingen hebben plaatsgevonden, dan impliceert dat van de kant van gebruiker een stilzwijgende instemming met deze veranderingen.
Gebruikers kunnen altijd de meest recente versie van deze gebruikersvoorwaarden raadplegen op de website van Multiraedt (https://www.multiraedt.nl/algemene-voorwaarden )

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Multiraedt zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De prijzen in aanbiedingen zijn exclusief btw.

Artikel 3: Contract
Artikel 3.1 Contractduur
Het gebruik van de Twitter leadgenerator wordt overeen gekomen voor de minimale duur van één maand. Hierna zijn zowel Multiraedt als gebruiker gerechtigd deze overeenkomst maandelijks op te zeggen. Zonder schriftelijke opzegging door gebruiker, vindt automatische maandelijkse verlenging plaats.
Artikel 3.2 Facturatie
De facturatie vindt maandelijks plaats en verzending van de factuur geschiedt via e-mail.
Artikel 3.3 Incasso
Betaling vindt plaats via automatische incasso. In het aanmeldingsformulier vult gebruiker zijn IBAN nummer in en vermeld op wiens naam dit IBAN nummer betrekking heeft. Daarmee gaat gebruiker tevens akkoord met de automatische incasso door Multiraedt.

Artikel 4: Twitter leadgenerator
Artikel 4.1: Omschrijving
De dienstverlening met betrekking tot de Twitter leadgenerator valt uiteen in drie onderdelen:

 1. Twitter Select: Multiraedt bouwt namens de gebruiker diens Twitter account op door andere Twitter accounts te volgen en te ontvolgen (indien dezen niet terug volgen), conform de wensen van de gebruiker. Gebruiker geeft aan uit welke doelgroep(en) de Twitter volgers afkomstig dienen te zijn en uit welke locatie(s). Afhankelijk van de omvang van de doelgroep(en) wordt ernaar gestreefd om jaarlijks ten minste 2.500 Twitter volgers aan het account van gebruiker toe te voegen. Multiraedt respecteert daarbij de regels van Twitter ten aanzien van het volgen van andere Twitter accounts. Ook kan gebruiker zelf met mate Twitter volgers aan zijn account toevoegen, rekening houdend met dezelfde regels van Twitter. (zie: https://support.twitter.com/articles/20170459)
 2. Twitter Leads: Uitgebreide adres- en profielgegevens van de middels Twitter select opgebouwde Twitter volgers worden ter beschikking gesteld aan de gebruiker. Dat geldt alleen voor de gegevens van de Twitter volgers, voor zover die af te leiden zijn uit de openbare gegevens van die Twitter volgers.
 3. Twitter Leadbeheer: voor het beheren van de geleverde adres- en profielgegevens kan gebruiker het klantenbeheersysteem CRM NODE inzetten. (zie omschrijving). Multiraedt zorgt voor een geautomatiseerde invoer van genoemde leads gegevens. Het gebruik van CRM Node is beperkt tot de standaard functionaliteit (zie omschrijving) en geldt voor een maximum van 3 gebruikers, 12.000 personen in de database en 12.000 te versturen e-mails per maand. De gegevens in de database zijn het eigendom van gebruiker; zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen na beëindiging van de overeenkomst aan gebruiker worden overgedragen. Er wordt voorzien in een dagelijkse backup.

Artikel 4.2 Toegang tot Twitter account
Gebruiker verschaft Multiraedt toegang tot zijn Twitter account, zodat Multiraedt dat account kan opbouwen conform de beschrijving in artikel 4.1 . Het is Multiraedt niet toegestaan dat account op enig andere wijze te gebruiken.

Artikel 4.3 SEO analyse
Binnen dit pakket voeren wij halfjaarlijks een SEO Fit Test uit voor uw website. De SEO fit test bestaat uit een nul meting bij aanvang en bevat een analyse om te bepalen of uw website uw marketing propositie juist vertaalt naar voor zoekmachines begrijpelijke content en of de content op de website is voorzien van de belangrijkste overeenkomstige zoektermen.
Naast deze business aligment bestaat de nul meting uit een technische analyse van uw website. Het nul meting rapport bestaat uit deze onderdelen en waar mogelijk worden de constateringen voorzien van praktische aanbevelingen ter verbetering. Na 6 maanden wordt er opnieuw dezelfde meting gehouden en gerapporteerd om de voortgang te meten. De technische analyse bevat de technische elementen uit de algemene SEO fit test die u hier kunt vinden http://google-plus-marketing.nl/seo-fit-test/

Artikel 4.4
In geval gebruiker meerdere Twitter accounts wil laten opbouwen, eventueel in combinatie met het CRM-systeem, dan zullen daarover aparte afspraken gemaakt worden.

Artikel 4.5
Indien gebruiker nog geen Twitter account(s) heeft en er zelf ook geen wil openen, dan kan Multiraedt dat voor hem doen tegen een éénmalige vergoeding van € 50,- . Opmaak geschiedt alsdan in gezamenlijk overleg.

Artikel 5: Vrijwaring
Multiraedt ontwikkelt ten behoeve bedrijven en organisaties specifieke marketing methoden zoals de Twitter Leadgenerator, waarmee hun klantwervingsproces bevorderd wordt. Gebruik van deze methoden vindt altijd plaats voor eigen risico en verantwoordelijkheid van genoemde bedrijven en organisaties.
Indien bij het toepassen van deze methoden gebruik gemaakt wordt van netwerken van derden, dan dienen deze gebruikers zich te houden aan de spelregels en voorschriften die deze netwerken opleggen aan hun gebruikers. Zo heeft bijvoorbeeld Twitter zeer specifieke voorschriften ten aanzien van de opbouw en gebruik van Twitter accounts. (zie: https://support.twitter.com/entries/18311-the-twitter-rules) Niet in acht nemen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat Twitter het account van de gebruiker opschort en, in geval van meerdere overtredingen, zelfs geheel elimineert.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Multiraedt zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar als professionele dienstverlener verwacht kan worden.
Indien gebruiker aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Multiraedt, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is Multiraedt slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het maandelijkse factuurbedrag, tenzij er aan de zijde van Multiraedt sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
Ten aanzien van gegevensbeheer en het gebruik van CRM NODE is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het beheer en de bescherming van de eigen gegevens. Deze eigen gegevens worden hiertoe, in een door Multiraedt te bepalen gangbaar formaat, op afroep aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Elke vorm van compensatie of schadeclaim inzake directe, indirecte en gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van de software, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Jurisdictie
Op alle door Multiraedt verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Multiraedt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden: Verwerking Persoonsgegevens

Indien Multiraedt bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever zijn niet toepasselijkheid.

Artikel 1. Algemeen

 1. Leidraad voor deze verwerkersovereenkomst vormt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 2. Multiraedt biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om diensten (denk onder de meer aan onze publicatieservice) en producten (denk aan ons crm-systeem) af te nemen, waarbij Multiraedt bij de uitvoering van die diensten voor en ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens kan verwerken. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Multiraedt vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.
 3. Multiraedt zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Multiraedt die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Multiraedt.
 5. Multiraedt zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Multiraedt zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Multiraedt redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Multiraedt verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Leverancier daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Multiraedt zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Multiraedt worden uitgevoerd binnen een
  (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Multiraedt is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Multiraedt zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Multiraedt niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Multiraedt afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en
  geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende
  strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van Multiraedt, vrijwaart Opdrachtgever Multiraedt van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Multiraedt hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Multiraedt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Multiraedt heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Multiraedt zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Multiraedt, dan is Multiraedt gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Multiraedt zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Multiraedt zijn overeengekomen. Multiraedt
  staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Multiraedt zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Multiraedt zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
 3. Multiraedt staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
  Multiraedt zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard,
  omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 5. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Multiraedt ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging,
  het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Multiraedt, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Multiraedt spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Multiraedt meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor Multiraedt in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
  • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen
In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Multiraedt, zal Multiraedt het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Multiraedt voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Multiraedt hieraan meewerken en kan Multiraedt hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Multiraedt ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Multiraedt jegens derden. Multiraedt zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
  • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
  • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Multiraedt aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Multiraedt. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Multiraedt zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Multiraedt de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Multiraedt deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Multiraedt wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Multiraedt kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Privacyverklaring

Privacy

Contactgegevens:
https://www.multiraedt.nl
Laan van Nieuw Oost-Indië 174
2593 CB Den Haag
Tel. +31703356822

Functionaris Gegevensbescherming:
L.J.M. Bolle is de Functionaris Gegevensbescherming van Multiraedt BV. Hij is te bereiken via leo@multiraedt.nl of via bovenstaande telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Multiraedt BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, aangeeft dat u van plan bent van onze diensten gebruik te maken en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Webadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@multiraedt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Multiraedt BV verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de volgende redenen:

 • Om goederen en diensten bij ons af te kunnen nemen en bij u af te kunnen leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:

Multiraedt BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Multiraedt BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Wij hanteren de bewaartermijnen voor persoonsgegevens, rekening houdend met wettelijke verplichtingen zoals:

 • Een fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar: artikel 52 AWR
 • Bewaarplicht voor loonbelastingverklaringen en kopie paspoort tot 5 jaar na einde dienstverband: artikel 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB;
 • Fiscale bewaartermijn voor gegevens uit salarisadministratie tot 7 jaar na einde dienstverband;
 • Bewaarplicht voor subsidie administraties van 10 jaar: artikel 4:69 AWB;

Multiraedt BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact met ons opnemen via info@multiraedt.nl. We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Multiraedt BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Multiraedt BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hademax v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@multiraedt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Multiraedt BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Multiraedt BV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@multiraedt.nl

© Multiraedt 2022