Maak van StiPP geen punt.

Veel detacheringbedrijven zijn het laatste jaar aangeschreven door het Pensioenfonds StiPP met de melding dat men zich verplicht bij hen moest aanmelden voor de pensionregeling. Stipp stelt zich op het standpunt dat detacheringactiviteiten onder haar verplicht gestelde aansluitingsnormen viel, ergo dat deze bedrijven aan “uitzenden” doen.

Maar heeft het pensioenfonds Stipp hierin altijd gelijk?

Wij willen wijzen op een recente uitspraak van het kantongerecht te Amsterdam. Op 1 juli 2013 heeft de kantonrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak van een detacheerder versus StiPP.
StiPP had de deelname van de detacheerder geëist aan haar pensioenregeling op basis van de detacheringsactiviteiten van de detacheerder. Pensioenfondsen hebben weleens de natuurlijke neiging om de reikwijdte breder te stellen dan op basis van de verplichtstelling wenselijk is.

Veel werkgevers zijn inmiddels al overstag gegaan voor deze natuurlijke neiging van StiPP en de dreiging van de kosten van een proces. In de uitspraak van de rechter wordt erkend dat de werkgever:

  • Bedrijfsmatig medewerkers aan derden ter beschikking stelt;
  • Dat daarmee tenminste 50% van het totale premieplichtige loon is gemoeid.

Op zich argumenten op basis waarvan verplichte deelname aan StiPP in het vizier komt.

De stelling van StiPP is, dat onder het begrip “werkgever” in de zin van artikel 7:690 BW alle ondernemingen vallen die middels detachering , payrol en andere vormen arbeid ter beschikking stellen aan derden.

De rechter nuanceert

van Eekhout GroepDeze stelling wordt niet door rechtbank in zijn algemeenheid gevolgd. De rechtbank is van mening dat in iedere afzonderlijke situatie moet worden bekeken of ter beschikkingstelling al of niet onder definitie van artikel 7:690 BW valt. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 7:690 volgt namelijk dat de Minister er expliciet van uitgaat dat de regeling van de uitzendovereenkomst alleen geldt voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen (lees uitzendbureau zijn).

De activiteiten van de detacheerder hebben geen betrekking op vervanging tijdens ziekte of vakantie en/of aanvulling tijdens piekuren of soortgelijke plotseling opkomende werkzaamheden en kwalificeren zich derhalve niet als als werkgever in de zin van artikel 7:690 BW.

De werknemers van de detacherdeer passen zich weliswaar aan aan de werktijden van de opdrachtgever, daarmee is nog niet gegeven dat de werknemers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever staan. De opdrachtgever heeft weliswaar een instructiebevoegdheid met betrekking tot de feitelijke dagelijkse gang van zaken, maar de kern van de leiding en het toezicht – of de medewerker zijn werkzaamheden goed vervuld, waar hij/zij werkzaam is en hoelang, wat zijn salaris is, met andere woorden het gezag – blijft bij de detacheerder en wordt door haar ingevuld.

Dit alles wegende oordeelt de rechter dat de detacheerder niet kwalificeert als “werkgever” als bedoeld in artikel 7:690 en derhalve niet valt onder de werkingssfeer van het verplichtstellingbesluit voor StIPP.

Herkent u zich in de detacheerder en/of de wijze van detachering en bent u gezwicht voor de druk van StiPP?

Wilt u hier onder uit?

 
Categorie Financieel Advies