Innovatie Subsidies in Nederland. Hoe werkt het nu echt?                                                                              Wind-Turbines

In de afgelopen 12 jaar als subsidieadviseur heb vaak te horen gekregen: "Er liggen miljoenen euro's subsidie klaar die niet gebruikt worden, je moet alleen weten waar." “ Ik heb gehoord dat mijn collega ondernemer € 500.000,- subsidie heeft gekregen voor zijn nieuwe machine.”

Klopt dit wel en hoe zit het nu echt? In dit blog zal ik u toelichten hoe subsidies meestal werken en wanneer het voor u zinvol kan zijn om subsidies aan te vragen.

Bedoeling van subsidies
Als we kijken naar de definitie van subsidies, beoogt de overheid organisaties te stimuleren om activiteiten te verrichten die het algemeen belang dienen. De overheid wil hiermee allerlei ontwikkelingen in de gewenste richting sturen. Maar, als er geen belangstelling is voor subsidies, dan mislukt het daarmee bedoelde beleid. Overheden hebben er dus belang bij dat hun subsidies aftrek vinden!

Aangezien er veel overheidssectoren (ministeries) zijn en elke overheidssector weer zijn eigen doelstellingen heeft.  En elke sector weer  zijn doelstellingen wil bereiken in een periode, zien we dat er meer dan wel 1300 verschillende subsidies en regelingen zijn in Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld Europese, nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke subsidies.

In het verlengde van subsidies komen de meest uiteenlopende benamingen voor. Enkele voorbeelden zijn: financiële stimulans of faciliteit, garantiefaciliteit, investeringsfaciliteit, fonds, fiscale regeling, belastingvermindering. Naast de overheid stimuleren ook particuliere instellingen en fondsen sommige activiteiten. Ook deze bijdragen worden als subsidie aangeduid.

Nieuw subsidiebeleid
Het huidige Nederlandse subsidiebeleid is qua karakter 'offensief'. De overheid wenst actief verschillende activiteiten te stimuleren in specifieke branches. Vanaf 2011 wordt er specifiek subsidiebeleid  ingezet op 9 topsectoren t.w chemie, creatieve industrie, high tech systemen en materialen, life sciences en gezondheid, agro en food, logistiek, tuinbouw, water en hoofdkantoren.

Specifieke subsidiemiddelen worden dus ingezet op specifieke activiteiten. Verder snijdt de overheid fors in het aantal subsidies en stuurt meer op de beloning van het succes van de ontwikkelingen door extra belastingverlaging te bieden op nieuwe winsten en extra investeringsaftrekmogelijkheden op bijvoorbeeld investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen of  materialen ten behoeven van research en development.

Zelden 100 procent subsidie
Het offensieve subsidiebeleid roept de neiging op bedrijfsactiviteiten te ontplooien omwille van de mogelijke subsidies. Bedenk echter, dat subsidies de (nieuwe) bedrijfsactiviteiten meestal maar voor een beperkt deel financieren. Vaak wordt de voorwaarde gesteld dat de ondernemer zelf een substantieel deel van de financiering van de bedrijfsactiviteiten uit eigen middelen aandraagt. Daarnaast bestaat er een verschil tussen uw totale kosten en de subsidiabele kosten. Het stapelen van meerdere subsidies voor één en dezelfde activiteit kan conflicteren met de cumulatiebepalingen.

Komen uw projecten in aanmerking?
Als u een project of bedrijfactiviteiten gaat ontwikkelen in de volgende gebieden, kan het interessant zijn om uitgebreider naar de subsidiemogelijkheden te kijken.

realiseren van energiebesparing;
bijdrage leveren aan een duurzaam milieu;
bevorderen van de export en internationalisering;
ontwikkelen van de informatie- en communicatietechnologie;
sociaal-economische ontwikkeling van een regio;
vernieuwen van producten, processen en diensten;
ontwikkelen van (nieuwe) technologieën;
samenwerking met andere Europese bedrijven of universiteiten.

Om een goed beeld te krijgen of een subsidieregeling ook past bij uw bedrijf of project is het goed om u het volgende af te vragen:

Past de bedrijfsactiviteit binnen het doel en het werkingsgebied van de subsidieregeling?
Zijn de voorwaarden begrijpelijk? Kent u bijvoorbeeld de inhoud en strekking van vage termen als stuwend, geavanceerd of innovatief?
Kunt en wilt u aan de voorwaarden voldoen?
Voor welk subsidiebedrag komt het bedrijf in aanmerking?
Welke periode loopt deze subsidie en welke periode loopt mijn project.

Subsidies interessant?
Onze stelregel is, gaat u nieuwe wegen bewandelen, investeren, ontwikkelen, nieuwe markten betreden en samenwerken met derden, kortom activiteiten ontplooien die verder gaan dan uw standaard bedrijfsactiviteiten, dan kunnen subsidies u zeker helpen om de kosten en risico's hiervan te verlagen.

Gezien de inspanningen die de overheid doet om subsidies bereikbaar te maken voor de ondernemers, is het zeker de moeite waard hier naar te kijken. Wilt u snel weten of uw project past binnen een regeling dan kunt u ook onze gratis subsidiecheck invullen op www.vandaalen-partners.nl.

 
Categorie Financieel Advies