Relatie tussen arbeidsproductiviteit en werkvloer

Het hebben van plezier in het werk is voor velen van ons de reden om iedere dag weer aan het werk te gaan. De omstandigheden waarin we het werk wordt uitgevoerd bepalen voor een groot gedeelte het plezier en onze productiviteit. De arbeidsproductiviteit wordt mede bepaald door de inrichting van de werkplek. Een goed ingerichte werkvloer met goede werkomstandigheden heeft voor zowel de uitvoerende als  de opdrachtgever grote voordelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, er wordt door de goede werkomstandigheden een hoge productiviteit bereikt en dit zal resulteren in betere financiële resultaten. De centrale vraag is natuurlijk: “Hoe richten we een goede werkplek in?”werkplek1

Om deze vraag te beantwoorden moet er kritisch worden gekeken naar het proces en de huidige werkplekken. Hierbij zijn vier hoofdonderwerpen betreffende de indeling van de werkplekken van groot belang. Deze hoofdonderwerpen zijn te omschrijven als: de functionaliteit van de ruimte, de routing in de ruimte, de ergonomische omstandigheden en het vastleggen en standaardiseren van de processen.

Goede indeling van de ruimte

Het eerste punt waar we aandacht aan moeten besteden is een goede indeling van de ruimte. Iedere plaats in de ruimte heeft een bepaalde functie. Deze functies kunnen we onderverdelen in opslag, transport en verwerking. Voor een goed, veilig en productief bedrijfsproces is het van belang om deze drie functionaliteiten gescheiden te houden. Deze scheidingen worden vaak in grotere ruimtes aangegeven door belijningen op de vloer, maar dit is niet altijd noodzakelijk. Opslaglocaties zijn vaak niet de meest ideale werkplekken. Door de vereiste opslagcondities van de goederen kunnen deze ruimten vaak niet worden gezien als een goede werkplek. Het is er te koud, te warm, te donker, etc. De transportlocaties/banen dienen vrij te zijn van obstakels om een veilige en vlotte verplaatsing van goederen te realiseren. Wat betreft de plaatsen voor verwerking spelen vooral de indeling en de daaraan verbonden  ergonomische omstandigheden een grote rol.

Goede routing in de productieruimte

Het tweede punt is de routing in de productieruimte. Veel grond-, hulp- en eindproducten worden door de productieruimte verplaatst. Een goede routing bevorderd de veiligheid, effectiviteit en uiteindelijke ook de efficiency van het totale proces. De routing kan worden weergegeven in een zogeheten “spaghetti-diagram”. Hierin wordt visueel gemaakt hoe letterlijk de diverse transportlijnen lopen. Spaghetti-diagram De totale ruimte in het bedrijfsgebouw bestaat vaak uit meerder opslag- en verwerkingslocaties. Deze worden onderling verbonden door de transportlijnen. Zouden we iedere transportlijn uittekenen op de plattegrond, dan zien we een wirwar van verplaatsingen. Hiermee is inzichtelijk te krijgen de kruisingen van transporten die een risico vormen voor de veiligheid en de afstanden die moeten worden afgelegd. Het spaghetti-diagram laat de transportlijnen visueel zien. Om de effectiviteit en efficiency van de gebruikte indeling te beoordelen moeten we vier stappen ondergaan.

Deze stappen zijn als volgt:

  1. Bepaal de onderlinge relaties tussen de werkplekken.
  2. Bepaal de frequentie van de verplaatsingen van goederen tussen de werkplekken.
  3. Bepaal de afstanden die tussen de werkplekken moeten worden afgelegd
  4. Beschrijf de wijze van transport en het gebruikte transportmiddel voor de goederenverplaatsing tussen de werkplekken.

Deze 4 stappen zijn eenvoudig in een overzicht te verwerken. Door een goed overzicht krijgen we inzicht in het totale interne transport met de bijbehorende kosten.

Ergonomie

Het derde punt wat bepalend is voor een goede werkplek is de ergonomie. Het mag duidelijk zijn dat een werkplek waar alle benodigde handelingen zonder zware lichamelijke arbeid kan worden verricht (rekken, strekken, bukken en tillen, etc) minder vermoeiend is en zo een hogere prestatie tot gevolg zal hebben.

Juiste en schone inrichting van de werkvloer

Het vierde punt betreft het zorgen voor een blijvend juiste en schone inrichting van de werkplek. Om deze inrichting te bereiken kan gebruik worden gemaakt van de 5S-methode.

Deze methode houdt het volgende in.

S1 Scheiden. Alleen de materialen (en gereedschappen) die dagelijks gebruikt worden hebben we onder handbereik. Materialen die niet vaak gebruiken worden, worden elders opgeborgen.

S2 Schikken. De dagelijks gebruikte materialen bergen worden zodanig op de werkplek opgeborgen dat ze snel en zonder zoeken kunnen worden gepakt.

S3 Schoonmaken. Door de werkplek ook schoon te houden kan er snel en overzichtelijk worden gewerkt.

S4 Standaardiseren. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat er een standaard werksituatie wordt gecreëerd.

S5 Stimuleren. Om de gemaakte afspraken vast te houden dient er ook gewerkt te worden aan het stimuleren van discipline en het handhaven van de afspraken. Controle is hierbij ook een belangrijk onderdeel.

Uit deze vier beschreven hoofdonderwerpen kunnen we concluderen dat het zeker zinvol is stil te staan bij de onderlinge samenhang en de indeling van de werkplekken. Als dit voor elkaar is kan er veilig en plezierig gewerkt worden en zullen de processen productief verlopen.

Kortom: “Een goed ingerichte werkplek zorgt voor veilige, plezierige en productieve werkomgeving.

 
Categorie Organisatie Advies