Langdurige ziekte en re-integratiemanagement

Als een medewerker langdurig ziek is, is dit voor zowel werkgever als werknemer een vervelende situatie. Goed werkgeverschap is de juiste balans vinden tussen de wettelijke verplichte taken en aspecten rondom ziekteverzuim en de bedrijfs-economische effecten van datzelfde ziekteverzuim. Dat is het terrein van het re-integratiemanagement.

Verplichtingen bij ziekte

Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht aan de re-integratie mee te werken bij ziekte.  De werkgever is de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid ( ziek-zijn) verplicht loon door te betalen.

Er dient een re-integratiedossier te worden bijgehouden, vaak in samenwerking met de arbodienst. Dit dossier is van belang als de werknemer een WIA uitkering moet aanvragen. Op basis van het dossier bepaalt het UWV of zowel de werknemer als de werkgever voldoende hebben meegewerkt aan de re-integratie van de zieke werknemer. Is dit niet het geval dan kan het UWV een sanctie opleggen. Denk daarbij aan loondoorbetaling of het korten of opschorten van de WIA uitkering.

De begrippen 1e spoor en 2e spoor.

1e spoor:  tijdens het eerste jaar van ziekte is het de bedoeling dat de werknemer wordt geplaatst op een passende functie binnen het eigen bedrijf. Eventueel met scholing of werkplek aanpassingen. Dit valt allemaal binnen re-integratie 1e spoor.

2e spoor: na een jaar ziekte vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt een Plan van Aanak WIA opgesteld. Vanaf dat moment treedt re-integratie 2e spoor in. Werkgever en werknemer gaan beide op zoek naar een passende werkkring buiten het eigen bedrijf. Een goede basis hiervoor is het arbeidsdeskundige onderzoek, uitgevoerd door de arbodienst. Er wordt een FML ( functionele mogelijkheden lijst) opgesteld. Na 1.5 jaar kan de werknemer eventueel een WIA uitkering aanvragen.

In het kort:

Bij ziekte eerste jaar ( 1e spoor)

  • na zes weken opstellen probleemanalyse
  • evaluatiemomenten en voortgangsgesprekken ( dossier opbouw)
  • in 42e week melding UWV en opstellen Plan van Aanpak

Bij ziekte  tweede jaar ( 2e spoor)

  • 1e jaars plan van aanpak
  • re-integratie afspraken maken ( re-integratieplan opstellen)
  • op zoek naar werkplek buiten bedrijf

Bureau Tendum heeft de kennis en kunde om bovenstaande goed uit te voeren voor MKB waar bovenstaande niet optimaal is geregeld.

Levert bovenstaande vragen bij u op?  Neem dan contact op !
 
Categorie Organisatie Advies