Hoe halen we meer uit de machine?

Iedereen met een productieproces streeft naar een soepel lopend proces. Helaas laat de praktijk vaak wat anders zien. Binnen de gestelde tijd en voorwaarden wordende productiedoelen niet altijd gerealiseerd. Er kan gerust gesteld worden dat ieder proces beperkingen kent. Echter willen we deze beperkingen zoveel mogelijk reduceren is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van deze beperkingen. In de voorgaande nieuwsbrief “Hoe kunnen we de productiviteit op de werkvloer verhogen?” is beschreven hoe de productieomgeving dient te worden ingericht om de productiviteit te verhogen.

Productiviteitsverbetering, productiecapaciteit

Echter met een goed ingerichte productieruimte zijn we er nog niet. De benutting van de aanwezige machines zijn ook voor een groot deel bepalend voor de totale productie. Ieder proces kent z’n beperkingen. We kennen ook allemaal de gevolgen van deze beperkingen, n.l. minder productie. Willen we hier verbetering in brengen en de productiecapaciteit verhogen, dan is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van de oorzaken van deze beperkingen. De productie die we met een machine of productieafdeling kunnen draaien wordt sterk bepaald door 6 factoren.

Deze factoren laten zich heb beste omschrijven als:

 1. De technische capaciteit van de machine en/of de totale productieafdeling
 2. De technische staat van de machine(s) en de mate waarin onderhoud wordt gepleegd.
 3. Het kennis en ervaringsniveau van de operators en productiemedewerkers.
 4. De mate waarin een juist productieplanning is opgesteld.
 5. De mate waarin de planning goed wordt overgebracht en vertaald naar de productie.
 6. De organisatie en uitvoering van de aanvoer van grond- en hulpstoffen en de afvoer van het gereed product.

De productiviteit van een machine wordt vaak weergegeven in een percentage van de maximaal mogelijke productie. Dit wordt ook wel het machinerendement (Overall Equipment Effectiviness) genoemd.

Het machinerendement kan op een eenvoudige manier worden berekend met de volgende formule:

OEE (machinerendement) =  beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit  

De beschikbaarheid wordt uitgedrukt als een percentage van de het aantal uren dat de machine draait ten opzichte van het totaal aantal uren dat de onderneming of afdeling in bedrijf is. De prestatie is de procentuele verhouding tussen de snelheid waarmee de machine draait ten opzichte van de maximaal haalbare snelheid. Tot slot nemen we ook de kwaliteit van het werk mee in de berekening. De kwaliteit wordt weergegeven als een percentage van het totaal aantal eenheden of producten die volgens specificatie zijn geproduceerd. Uit de praktijk zal blijken dat een machinerendement van 100% nooit gehaald zal worden. In veel gevallen zal de machine op een veel lager percentage uitkomen. Door het machinerendement te verhogen kunnen we efficiënter werken met lagere machinekosten per geproduceerde eenheid. Om het machinerendement optimaal te krijgen is het dus belangrijk dat alle productie omstandigheden optimaal aanwezig zijn.

Echter uit de praktijk blijkt dat het niet altijd zo blijkt te zijn. We spreken daarom ook van 6 grote verliezen, die we kunnen onderverdelen in 3 categorieën (zoals ook in de formule zijn verwerkt):

 1. Beschikbaarheid (Tijd)
  1. (om)stellen (voorzien)
  2. Storingen (onvoorzien)
 2. Prestatie
  1. Snelheidsverlies
  2. Kort stops (onvoorzien)
 3. Kwaliteit
  1. Start- en stopafval
  2. afkeur

Hieruit blijkt dat bepaalde remmingen worden veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. Door grip te krijgen op deze onvoorziene omstandigheden kan het machinerendement aanzienlijk worden verhoogd. De beschreven categorieën hebben ook een onderlinge invloed op elkaar. Dat maakt een optimalisatie ook tot een complex proces. Als voorbeeld is te noemen dat als de machine sneller draait, er mogelijk meer foutproducten worden geproduceerd, met als gevolg meer afkeur. Dus de prestatie wordt verhoogd, maar door een verlaging van de kwaliteit kan toch het totale machinerendement gelijk blijven of zelfs dalen.

Alleen door het optimaal faciliteren van de 6 factoren en beheersen van de 6 verliezen kan het maximale uit de productie worden gehaald.

Kortom: “Goed georganiseerde productieomstandigheden leveren ook een hoge productiviteit.  

 
Categorie Organisatie Advies