Nederland ondertekende op 18 december 2013 een FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten (VS). Hierdoor rapporteren de Nederlandse financiële instellingen sinds 1 juli 2014 aan de Nederlandse belastingdienst over de tegoeden die ze aanhouden voor rekening van hun Amerikaanse cliënten. De Nederlandse belastingdienst zal de verkregen gegevens vanaf september 2015 jaarlijks uitwisselen met de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Wat weinigen zich echter realiseren is, dat Nederlanders met Amerikaanse roots of een greencard krijgen een naheffing van de IRS.

Greencard

De VS meent dat zij belasting mag heffen van al haar burgers (US persons) waar ter wereld ook. Houders van een greencard worden door de VS dan ook beschouwd als burger. Nederlanders die ooit vanwege hun werk of studie een greencard kregen, maar inmiddels weer in Nederland wonen, krijgen toch te maken met de IRS. Dit werd ook bericht door onder meer De Telegraaf op 19 maart 2015 (Amerikaanse fiscus jaagt op Nederyanks). Volgens Durlacher zitten Nederamerikanen klem: “Je kunt je Amerikaanse nationaliteit pas opgeven als je de afgelopen zes jaar belastingaangifte in de VS hebt gedaan. En bewust geen aangifte doen is strafbaar.” De schrik zit er bij vele mensen dus dik in. Niet verwonderlijk dat vorig jaar +/- 3415 mensen hun Amerikaanse nationaliteit hebben opgegeven.

Wall Street Journal

Toepassing in Nederland

De bedoeling van FATCA is te voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen de belastingen ontduiken via niet-Amerikaanse financiële instellingen of offshore beleggingsvehikels en zo hun vermogen verbergen voor de IRS. Nederland sloot een intergouvernementeel akkoord (IGA) met de VS en verbond zich ertoe om FATCA om te zetten in nationale wetgeving. Hierdoor zijn Nederlandse financiële instellingen met ingang van 1 juli 2014 verplicht om te controleren of haar cliënten mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. De cliënt komt in aanmerking wanneer als hij/zij:

-          een Amerikaans paspoort bezit;

-          woont in de VS (Dit geldt ook voor de Green Card, waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de VS);

-          geboren is in de VS;

-          een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer heeft;

-          een gevolmachtigde met een Amerikaans adres heeft.

Als dat het geval is, worden de rekeninggegevens van de betreffende cliënt naar de Nederlandse belastingdienst gestuurd, die ze vervolgens doorstuurt naar de IRS. Het gaat onder meer over de identiteit van de rekeninghouders, de Tax Identification Number (TIN), een overzicht van de saldi en, in de toekomst, de inkomsten op rekeningen alsook de opbrengsten van financiële instrumenten. De eerste rapportering vind plaats in 2015 en heeft betrekking op 2014. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS.

Impact

Financiële instellingen moeten hun cliënten identificeren en contacteren zodra blijkt dat hun dossier één of meerdere elementen bevat waaruit kan worden afgeleid dat zij belastingplichtig zijn in de VS. Ze moeten ook cliënten contacteren waarvan het niet duidelijk is of ze binnen het toepassingsgebied van FATCA vallen. Als uw financiële instelling u een informatieverzoek stuurt, dan raad ik de cliënt (ook wanneer die van mening is dat hij/zij niet onder FATCA valt) aan te reageren. De financiële instellingen zijn namelijk, op grond van de FATCA wetgeving verplicht, uw gegevens te rapporteren indien u niet reageert op hun informatieverzoek. Dit vergt een grote inspanning op het vlak van IT, documentatie, training en communicatie, zowel intern als met de cliënten.

Vragen

De FATCA reglementering (en bijhorende IGA) roept vele vragen op bij financiële instellingen en belastingplichtigen die vrezen dat ze onder FATCA vallen. Enkele voorbeelden:

1)      Ik heb een zoon of dochter die studeert in de VS. Ik heb bovendien een doorlopende opdracht om maandelijks een bepaald bedrag op haar rekening daar te storten. Valt mijn rekening bij de Nederlandse financiële instelling onder FATCA?

2)      Beschikt u over een projectstructuur die de conformiteit van uw financiële instelling met de FATCA wetgeving garandeert?

3)      Ik heb geen band met de VS, maar ik heb een volmacht op mijn rekening gegeven aan iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft. Wat betekent dat voor mij?

4)      Welke operationele processen en controles moeten aangepast of geïmplementeerd worden?

Meerwaarde

De komst van FATCA heeft enorme invloed gehad op de toename van automatische gegevensuitwisseling. Bovendien heeft het Luxemburg en Oostenrijk aangezet tot het sluiten van IGA’s. Dit vormt dan ook de meerwaarde van FATCA voor Nederland. De FATCA heeft gezorgd voor een sneeuwbaleffect dat niet meer te stoppen is en de automatische uitwisseling van bancaire gegevens is goed op weg om een mondiaal fenomeen te worden.
 
 
Categorie Financieel Advies