De Stoppersregeling

stoppersregelingDe subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling genoemd, is op vrijdag 10 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Melkveehouders die willen stoppen hebben de mogelijkheid hun melkkoeien te laten slachten of te exporteren.

Met de regeling wordt mede invulling gegeven aan de besteding van de zogenaamde nationale envelop, die de Europese Commissie op grond van Verordening 2016/1613) aan Nederland ter beschikking heeft gesteld om maatregelen te treffen voor veehouderijsectoren, die te kampen hebben met grote marktproblemen. Daarnaast beoogt de regeling een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de fosfaatproductie binnen de melkveehouderij in 2017.

Voor wie is de regeling bestemd:

In artikel 2 staat: ‘De minister verleent op aanvraag subsidie aan de houder die de melklevering op zijn naam aan een zuivelonderneming beëindigt en van wie elke melkkoe:
a. sterft;
b. geslacht wordt; of
c. geëxporteerd wordt.’

De eerste openstellingsperiode van de Stoppersregeling loopt van 20 februari 2017 tot en met 3 maart 2017. Het subsidieplafond van de eerste openstellingsperiode is € 12.000.000,--. Per melkkoe is de vergoeding in de eerste openstellingsperiode €1.200,--. De vergoeding voor een kalf bedraagt 23% van de vergoeding voor een melkkoe en voor een 53% van de vergoeding voor een melkkoe.

Voor het jongvee geldt een aantal van maximaal 36 pinken en 44 kalveren per 100 melkkoeien. Na ontvangst van de beschikking heeft de veehouder 6 weken om de dieren af te voeren. Voor koeien die langer dan 6 maanden drachtig zijn geldt een uitzondering. Deze mogen na afkalven afgevoerd worden maar tenminste binnen 20 weken na ontvangst van de beschikking.                                                         
Over de data en bedragen van openstelling van de tweede en derde tranche van de stoppersregeling is nog niets bekend. Deze zullen uiterlijk twee weken voor aanvang van de periode bekend gemaakt worden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie in de staatscourant