Het pensioenakkoord dat dit jaar is afgesloten heeft naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 2022.

Hieronder geven wij aan dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium een visie van de ondernemingsraad op compensatie te delen met de bestuurder.

 
pensioenakkoord

 

Wat gaat er veranderen?

De meeste pensioenregelingen zijn op een voor werknemers stijgende premie gebaseerd om het uiteindelijk te bereiken pensioen te halen bij middelloon en een eindkapitaal bij beschikbare premieregelingen. De premie voor de pensioenen (het pensioeninkomen van een medewerker) stijgen in de meeste huidige pensioenafspraken met het verstrijken van de jaren (hoe ouder men wordt hoe meer premie wordt ingelegd. Voor het te bereiken pensioen heb je immers steeds meer premie nodig). In het huidige systeem is het te bereiken pensioen veelal het uitgangspunt, dit wordt volgens het nieuwe stelsel de premie. Alle medewerkers krijgen dus een gelijke premie. Jongere werknemers zullen dus naar verwachting meer pensioen gaan opbouwen in hun jonge jaren en oudere werknemers minder. Hun premie rendeert immers langer dan de premie van oudere werknemers.

 

Wat verandert er dan voor oudere werknemers?

Zij zullen minder premie gaan krijgen in het nieuwe pensioenstelsel dan in het huidige stelsel en leveren dus zonder compensatie uitgesteld salaris in.

 

Waarom compenseren?

Werknemers hebben een afspraak aangaande het te verkrijgen pensioen gemaakt met de werkgever. Deze afspraak geldt het inkomen/de premie tot aan de overeengekomen pensioendatum van 68 jaar. De werkgever zal deze afspraak willen veranderen om ervoor te blijven zorgen dat de pensioenregeling onder de uitgangspunten van pensioen blijven vallen. Zou er niet gecompenseerd worden dan leveren de medewerkers uitgesteld salaris in. Overigens heeft de minister ook al aangegeven dat er gecompenseerd zal moeten worden. Maar wat betekent dit concreet? Volledige compensatie of gedeeltelijke? En voor welke periode?

 

Waarom nu al communiceren?

De structurele insteek van veel werkgevers bij een wettelijke verandering  van pensioenen is dat het voor hen budgetneutraal zal moeten plaatsvinden. Veel werkgevers vinden compensatie ook maar onzin, immers de wet verandert of de pensioenpremies stijgen. Wat kunnen zij eraan doen?

Maar in Nederland is het een afgesproken arbeidsvoorwaarde: afspraken kom je na totdat je een nieuwe afspraak maakt en de ondernemingsraad moet instemmen met een verandering van de pensioenregeling volgens de WOR.

Veel werkgevers gaan aan de slag als er iets gaat veranderen en als er eenmaal een plan is gemaakt wordt hier niet zomaar van afgestapt. Zeker niet als het meer gaat kosten.

Als de ondernemingsraad in een vroeg stadium de visie aan de werkgever onderbouwd communiceert dan zal hiermee eerder rekening worden gehouden dan als er een al uitgewerkt werkgeversplan op tafel ligt waar niet zomaar van afgestapt wordt door de werkgever.

 

Onze insteek is volledige compensatie

Werknemers verwachten een inkomen als zij met pensioen gaan dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Logisch is dan ook dat er volledig moet worden gecompenseerd voor de achteruitgang van het pensioen. Dit kan in het inkomen worden gecompenseerd. Uiteraard mits de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt. Liever een baan dan een mooi pensioen.

 

Visie ondernemingsraad

Mocht de ondernemingsraad een andere visie hebben dan wisselen wij graag met de ondernemingsraad hierover van gedachten.