Wijziging van pensioenregeling

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd en nog veel meer pensioentoezeggingen zullen de komende jaren aangepast moeten worden.

Verandering van de pensioenregeling is instemmingsplichtig (voor zover niet geregeld in een Cao) en de medewerkers en de Ondernemingsraad moeten bewust instemmen met de voorgestelde verandering. Bij een voorstel hoort ook dat het voorstel mag worden afgewezen. Dit moet duidelijk zijn voor de medewerkers.

Ook moet duidelijk zijn waarmee wordt ingestemd. Wat de gevolgen zijn voor de verandering van het uitgestelde inkomen van de medewerkers.

Wijziging van pensioenregeling

Waarop te letten bij de aankondiging dat de werkgever de wens heeft om de pensioenregeling te veranderen

  • De werkgever is verplicht om volledige informatie te geven aan de medewerkers(-vertegenwoordiging);
  • De informatie moet begrijpelijk zijn;
  • Het moet duidelijk zijn voor de werknemer dat deze het voorstel ook kan afwijzen;
  • Een schrijven van de werkgever waarin wordt gemeld dat als men niet voor een bepaalde datum bezwaar heeft gemaakt tegen de wijzigingen in de pensioenregeling men geacht wordt akkoord te zijn gegaan is al vele malen onvoldoende gebleken in diverse rechterlijke uitspraken;
  • Om in te schatten wat de gevolgen van de pensioenverandering is moet naast elkaar gezet worden hoe het pensioen zich ontwikkeld als de regeling niet veranderd wordt en hoe hoog het pensioen gaat worden in de voorgestelde pensioenregeling. Derhalve moet rekening worden gehouden met inflatie, ontwikkeling van rente en verwachte rendementen op de beleggingen. De Nederlandse Bank geeft voor deze parameters te hanteren percentages. Ook de afname van de zekerheid van het pensioen (van pensioengarantie naar verwachting) kan gewaardeerd en gecompenseerd worden;
  • Als er sprake is van een achteruitgang van het verwachte pensioen is het logisch dat de medewerker schadeloos wordt gesteld. Deze vergoeding kan lopen zolang het dienstverband duurt en wordt bij voorkeur als aanvullende premie betaald in de pensioenregeling. Het gaat immers om een achteruitgang van het uitgestelde inkomen.
  • Werkgevers hanteren vaak het argument dat zij de pensioenregeling wel hadden willen handhaven maar dat de wetgever hen dwingt om wijzigingen aan te brengen omdat zij anders fiscale sancties krijgen. Dat is op zich vaak juist;
  • Dat laat echter onverlet dat er een arbeidsrechtelijke afspraak is tussen de werkgever en de werknemer die niet eenzijdig kan worden gewijzigd.  Dat kan alleen als men het onderling eens wordt en ons punt is dat er volledig moet worden gecompenseerd.

 

Compensatie bij achteruitgang van inkomen

Wij zijn van mening dat, als er een achteruitgang van het inkomen is, deze achteruitgang volledig gecompenseerd moet worden. Niet deels of tijdelijk maar de hele achteruitgang. Werkgever en de medewerkers hebben immers een (juridisch bindende) afspraak met elkaar gemaakt en afspraken kom je na in Nederland.

Een uitzondering kan worden gemaakt als de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

 

Het berekenen van bovenstaande is best een klus, maar als het niet op de juiste wijze wordt gedaan kan een medewerker hier later op terugkomen en heeft de werkgever mogelijk  tientallen jaren een financieel zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen.

 

Zorg er voor dat de informatie die de werkgever verstrekt transparant (narekenbaar) en goed toegelicht is. Maak gebruik van het wettelijke recht van ondernemingsraden om een gespecialiseerd pensioenadviseur voor ondernemingsraden in te schakelen.

Pensioenadviseurs die werkgevers inschakelen zijn er immers vooral voor de werkgever.