Veranderen van pensioenregelingen

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd zonder dat dit noodzakelijk was.

Ondernemingsraden kunnen dit zeker nog eens navragen, hierop terugkomen en/of meenemen bij toekomstig voorgestelde pensioenveranderingen. Dit kan ook, als zij er in het verleden mee in hebben gestemd, maar niet de volledig juiste informatie daarbij hebben gekregen.

Het fiscale kader

Het fiscale kader met betrekking tot pensioen is de afgelopen jaren fors veranderd. Het fiscale kader gaat over wat maximaal mag worden verzekerd.(de fiscaal maximale premie voor alle pensioencontracten)

Zo was voor 2014 een maximale pensioenopbouw gebaseerd op 2,25% middelloon per dienstjaar en een pensioendatum van 65 jaar waarbij rekening mocht worden gehouden met een minimale aftrek (franchise) vanwege de AOW (2014 € 13.449,00). Veel pensioenregelingen waren echter niet fiscaal maximaal.

Bij een lagere pensioenopbouw mag gebruik gemaakt worden van een lagere franchise.

Als bijvoorbeeld de pensioenopbouw was gebaseerd op 1,75% in plaats van de maximaal toegestane 2,25%  mocht een franchise gehanteerd worden van € 11.005,00 en hoefde de pensioenregeling helemaal niet aangepast te worden.

Een pensioenregeling is niet “zo maar” fiscaal te hoog.

Aanpassing van pensioenregelingen wel terecht?

Veel pensioenregelingen zijn in 2015 aangepast naar pensioenleeftijd 67 jaar en een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875%. Het argument dat toen gebruikt werd is dat de wetgever de verandering verplicht zou voorschrijven, dus moest de pensioenregeling wel worden aangepast.

Op zich is dat juist, maar alleen als de pensioenregeling maximaal was.

 

Maar veel pensioenregelingen waren toen helemaal niet fiscaal maximaal. Er was (fiscale) ruimte om de pensioenregeling op de niet maximale onderdelen aan te passen. Aanpassing was niet verplicht als de pensioenregeling alleen op enkele onderdelen maximaal was, maar het gaat om het totale plaatje.

Zo kon het opbouwpercentage lager zijn dan maximaal, de franchise hoger en werden niet alle loonbestanddelen (zoals dertiende maand, overwerktoeslagen of bonussen) meegenomen bij de bepaling van het op te bouwen pensioen.

Het was in veel gevallen beslist niet noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen en veel ondernemingsraden en werknemers zijn onjuist geïnformeerd door (de pensioenadviseur van) de werkgever of de pensioenuitvoerder. Het argument van de werkgever was veelal:  de fiscale wetgever verplicht het ons en als wij als bedrijf dat niet doen dan krijgen wij ernstige fiscale sancties. Nogmaals dat is alleen correct als het op alle onderdelen al een maximale regeling was.

 

Ten opzichte van 2014 zijn maximale pensioenen al zo’n 20% minder waard geworden en een pensioen dat later uitkeert kost de werkgever jaarlijks minder. Veel medewerkers hebben derhalve uitgesteld inkomen ingeleverd zonder dat dit (fiscaal) nodig was. Zij zijn op het verkeerde been gezet.

 

Kunnen aanpassingen teruggedraaid worden?

pensioenregelingen

Is hier nog iets aan te doen? Jazeker. Jurisprudentie is hier duidelijk over.

Als de (pensioenadviseur van) de werkgever geen volledige informatie heeft gegeven kan hierop teruggekomen worden. De werknemer kan immers niet hebben ingestemd met een verandering als deze geen volledige informatie heeft gekregen.

 

Ons advies is om nog eens te kijken hoe het instemmingstraject is gegaan, welke informatie is gegeven en is wel alle informatie gegeven die de pensioenverandering noodzaakte. Als de franchise niet minimaal was, de opbouw niet maximaal of niet alle loonbestanddelen waren meegenomen is vaak op onjuiste gronden ingestemd met de verandering.