pensioenveranderingVeel bedrijven hebben het moeilijk en uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Met het versoberen van arbeidsvoorwaarden kan snel geld verdiend worden.

Een dure arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling.

Bij het veranderen van een pensioenregeling moet echter wel naar de korte en naar de lange termijn worden gekeken. Hiervan is niet iedereen zich volledig bewust en het blijkt dat veel (pensioenadviseurs van) werkgevers niet een tijdelijke tegemoetkoming van hun werknemers vragen maar dat dit een structurele versobering van hun inkomen blijkt te zijn.

 

Geen pensioenverandering zonder instemming

Als de werkgever iets wenst te veranderen in een pensioenregeling, is instemming van de ondernemingsraad en iedere individuele werknemer nodig als er geen Cao met pensioenbepalingen van toepassing is.

De afspraak, die is gemaakt tussen werknemers en de werkgever, is veelal het pensioen dat wordt uitgekeerd op leeftijd 68 jaar.

De werkgever dient in het voorstel om het pensioen te veranderen derhalve te laten zien hoeveel pensioen opgebouwd zou gaan worden als de pensioenregeling niet wordt veranderd en hoeveel pensioen verwacht mag worden na verandering van de pensioenregeling. Er moet in die berekening prudente uitgangspunten worden aangehouden.

 

Als de ondernemingsraad instemt met de nieuwe pensioenregeling moet iedereen zich ervan vergewissen dat de nieuwe pensioenafspraak wordt overeengekomen tot aan een nieuwe ijkdatum of tot de nieuwe pensioendatum.

 

Belangrijk aandachtspunt

Stel dat de ondernemingsraad en de werknemers besluiten om het bedrijf te redden door met een lager pensioen genoegen te nemen, dan is het verstandig om een periode af te spreken waar de verlaging voor geldt en dat na het einde van deze periode (bijvoorbeeld een of twee jaar) de oorspronkelijke pensioenregeling wordt hersteld.  Als dit niet goed wordt afgesproken zal, ervan uit gaande dat het na verloop van tijd weer beter gaat met de onderneming, het pensioenniveau niet zonder duidelijke afspraken daarover worden teruggebracht in de oude -en voor de werknemers betere-regeling.

De werknemers leveren dan tot aan hun pensioendatum een deel van hun (pensioen)inkomen in. Het is beter om hierover sluitende afspraken te maken.