verbeterde partnerpensioenDe uitkering die de partner na overlijden van de werknemer ontvangt kan gaan veranderen na de invoering van het Pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022). Het pensioenakkoord maakt grote en belangrijke verbeteringen, voor het partnerpensioen mogelijk. Maar dat wordt niet verplicht opgelegd. De Ondernemingsraad zal dat moeten voorleggen aan de werkgever.

 

De meeste partnerpensioenen worden op “risicobasis” verzekerd. Als de werknemer overlijdt tijdens het dienstverband wordt het partnerpensioen uitgekeerd aan de partner. Als de werknemer niet overlijdt is er niet voor gespaard en dus is er geen potje als de werknemer naar een andere werkgever gaat. Hieronder gaan wij op deze meest voorkomende situatie in.

 

Het is al mogelijk om als “verzekerde partner” diegene aan te wijzen met wie je een half jaar (of langer) samenwoont (dit was in het verleden alleen diegene met wie je getrouwd bent en later als je een samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap hebt). Maar dit is vaak niet automatisch goed geregeld. Het moet wel zijn afgesproken met de pensioenuitvoerder. Dit is een belangrijk aandachtspunt waar beslist nog even naar moet worden gekeken.

 

Naast deze uitbreiding van wie de partner is wordt dus ook de hoogte van de uitkering aangepast.

Huidige situatie partnerpensioen:

Het partnerpensioen bedraagt meestal en maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat je theoretisch kunt opbouwen.

De voorbeeldwerknemer treedt op zijn 25-ste in dienst en kan dus (68 jaar -pensioendatum- -/- 25) 43 dienstjaren bereiken.

Het maximale ouderdomspensioen wordt gevonden door van het pensioengevende salaris de franchise af te treken en dit te vermenigvuldigen met het aantal te bereiken dienstjaren en het overeengekomen percentage per dienstjaar. Het maximum percentage bedraagt 1,875%.

Het partnerpensioen bedraagt bij een maximale middelloonregeling  1,875% * salaris -/- franchise* dienstjaren * 70%.

Voor een medewerker met een modaal salaris (€ 36.500,00) bedraagt het partnerpensioen, ervan uitgaande dat de minimale franchise en de maximale pensioenopbouw is afgesproken:

€ 36.500,00 -/- € 14.167,00 * 1,875% * 70% = € 12.604,00

Dit bedrag wordt levenslang uitgekeerd aan de partner ook al is de werknemer maar 1 dag in dienst geweest.Dit staat in geen goede verhouding met het wegvallende inkomen van € 36.500,00

Als de werknemer komt te overlijden in de WW-periode loopt de dekking door.  Als de werknemer overlijdt nadat de WW-periode is beëindigd is er meestal helemaal geen partnerpensioen meer.
 

Tegenvallend partnerpensioen.

De meeste werknemers gaan er vanuit dat het partnerpensioen 70% bedraagt.

Dat dit niet van het inkomen maar van het ouderdomspensioen is, is vaak niet bekend.

Voor de bepaling van de hoogte van het pensioen wordt immers rekening gehouden met de franchise en de diensttijd bij de huidige werkgever.

Als de werknemer in het hiervoor uitgewerkte voorbeeld op zijn 45ste van baan wisselt halveert het partnerpensioen.

 

Berekening hoogte partnerpensioen na wisseling dienstverband:

De werknemer verandert van baan op leeftijd 45 jaar en alle andere uitgangspunten die zijn gehanteerd in de bovenstaande berekening zijn ongewijzigd.

Het partnerpensioen bedraagt dan:

Salaris -/- franchise * diensttijd (68 -/- 45 jaar) 23 * 1,875% * 70% is € 6.742,00

Hierbij wordt het verschil tussen een inkomen van € 36.500,00 en € 6.742,00 langzamerhand schrijnend.
 

Partnerpensioen en het Pensioenakkoord

Het probleem dat de hoogte van het partnerpensioen diensttijd afhankelijk is en de aftrek van de franchise van het salaris is eigenlijk rampzalig. Het kan gelukkig enigszins worden opgelost als wetgeving aangaande het Pensioenakkoord integraal wordt doorgevoerd.

Het maximale partnerpensioen wordt diensttijdonafhankelijk en er wordt geen rekening meer gehouden met de AOW-franchise.

Berekening maximaal partnerpensioen na Pensioenakkoord:

De diensttijd en de franchise doen niet meer mee bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen en bedraagt maximaal 50% van het salaris.

De berekening van het maximale partnerpensioen wordt dan als volgt:

€ 36.500,00 * 50% is € 18.250,00
Sociale partners hebben onderkend dat de hoogte van het partnerpensioen vaak enorm tegenvalt. Het is ook nog eens van bedrijf tot bedrijf verschillend en dus niet eenduidig en duidelijk. Het Pensioenakkoord maakt het mogelijk dat probleem beter op te lossen.

Aandachtspunten voor de Ondernemingsraad na invoering van een nieuwe regeling zijn:

  • Wordt het partnerpensioen na ingang geïndexeerd zodat uitholling door inflatie wordt voorkomen?
  • Is de omschrijving van wie een verzekerde partner is correct geformuleerd in het pensioenreglement zodat een partner niet tussen wal en schip valt?
  • Wordt het maximale partnerpensioen (50%) verzekerd?