Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel [1]ingediend om bij pensionering 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen.

 

Enkele voorwaarden zijn de volgende:

  • Het maximumbedrag dat ineens opgenomen mag worden bedraagt 10% van het pensioenkapitaal of (omgerekend in een kapitaal) het pensioen;
  • Indien het pensioen bij meerdere uitvoerders is opgebouwd moet dit ook bij alle uitvoerders worden opgevraagd;
  • Uitkering vindt plaats op de oorspronkelijk overeengekomen pensioendatum;
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van Hoog/Laag-pensioen (een aantal jaren een hogere uitkering) als 10% van het pensioen ineens wordt opgenomen;
  • Het overblijvende pensioen mag niet onder de afkoopgrens vanwege kleine pensioenen uitkomen (2020: € 492,27);
  • De partner moet instemmen met de gedeeltelijke afkoop als door de gedeeltelijke afkoop het partnerpensioen verlaagd wordt;
  • Verlofsparen wordt uitgebreid van 50 naar 100 weken;
  • Regeling Vervroegd Uittreden (3 jaar netto AOW-uitkering overbruggen) met gedeeltelijke vrijstelling RVU-heffing voor de periode tot 2025 en een overgangsmaatregel voor de periode tot en met 2028.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35555