Als je wilt sturen op een zorgdomein, is het nodig naast gedeelde veranderprincipes ook om gedeelde waarden te hebben. Waarden worden gedefinieerd als concepten over of geloof in wenselijke eindsituaties of gedrag die concrete situaties overstijgen, een gids zijn bij het selecteren of evalueren van gedrag en gebeurtenissen, en zijn geordend naar relatief belang (De Waal, 2014).

Sturing is: het geheel van activiteiten waarmee bewust het gedrag van organisatieleden wordt beïnvloed om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Sturing is een manier waarop de beheers- en bestuurbaarheidsproblemen in organisaties het hoofd wordt geboden.

Een sturingsfilosofie betreft de visie op de wijze waarop binnen een specifieke organisatie beheerst en gestuurd wordt. Een sturingsconcept is de operationalisatie van een sturingsfilosofie binnen een organisatie: een geheel van uitgangspunten, beleidsmaatregelen en beleidsinstrumenten dat een beschrijving geeft van de gewenste sturing binnen de organisatie.
 
sturingsconcept
Een sturingsconcept dient twee doelen: de strategie vertalen naar concrete doelen en het monitoren van resultaten zodat bijgestuurd kan worden als dat wenselijk is.

Resultaatgerichte sturing is gericht op output (producten of diensten) of outcome (effecten). Resultaatgerichte sturing is het geheel van activiteiten waarmee bewust het gedrag van organisatieleden wordt beïnvloed om specifieke producten en/of effecten te realiseren

.Prestatie-indicatoren zijn gericht op de output en de outcome, de wijze waarop deze worden bereikt en de middelen die worden ingezet. Sturingsconcepten kennen dus vier vormen (Putters, Van Hout en Cardoso Ribeiro, 2007): middelen of inputsturing, proces- of activiteitensturing, product- of outputsturing en effect- of outcomesturing.

 

Literatuur

 Putters, K., Hout, E.J. Th. van & Cardoso Ribeiro, T. (2007). De zorg van het lokaal bestuur. Consequenties van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Waal, de S.P.M. (2014). The value(s) of civil leaders. A study into the influence of governance context on public value orientation. Proefschrift, Universiteit Utrecht.

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP