Snel pensioen veranderen?

Pensioenadviseurs en verzekeraars roepen hun cliënten (werkgevers) op om snel te handelen en hun pensioenregelingen op korte termijn om te zetten. Als er gewacht wordt tot de nieuwe Pensioenwet is ingegaan zullen de kosten voor de werkgever veelal hoger uitkomen.

Maar zijn lagere kosten ook in het voordeel van de medewerkers?

Door het te snel veranderen van de pensioentoezegging kunnen de werknemers echter tussen wal en schip vallen.

 
pensioen veranderen
 

Pensioenakkoord en concept Wet Toekomst Pensioen

Alle pensioenregelingen zullen inderdaad moeten worden veranderd en vanaf (streefdatum) 1 januari 2022 zal de nieuwe wetgeving ingaan.

Alle werknemers krijgen dan een vlakke premie, dat is een gelijk percentage van de pensioengrondslag (salaris -/- franchise). Werknemers met een middelloonregeling mogen deze tot uiterlijk eind 2025 behouden en voor medewerkers met een premieregeling geldt eerbiedigende werking. Tussenpersonen willen daarom voordat de nieuwe wetgeving ingaat op 1 januari 2022 de middelloon pensioenregelingen veranderen.

 

Waarom zo´n haast?

In de toelichting op de conceptwet is expliciet uitgewerkt hoe de werknemers van de huidige situatie naar de nieuwe pensioenregeling zullen worden overgebracht. Daar zijn overigens nog wel een paar nog niet ingevulde technische vragen over.

Verandering -voordat deze wet ingaat- heeft voor de werkgever het gunstige gevolg dat de ondernemingen zich dus niet aan regels -die de nieuwe wet oplegt- hoeven te houden wat overgang van de ene naar de andere regeling betreft. En dit kan dus -een gedeelte van de- compensatie schelen voor werknemers die erop achteruitgaan.

 

Hoe kan dat nou? En waar gaat het mis voor de werknemers die erop achteruitgaan?

De overgang van middelloonpensioen naar een premieregeling betekent voor de medewerkers dat hun gegarandeerde pensioen wordt veranderd in een verwacht pensioen. Gaat het goed met de beleggingen dan is dat fijn, gaat het slecht met de beleggingen dan is dat jammer. Er wordt dus uitgegaan van onzekere verwachtingen in de (vaak zeer lange) toekomst.

De berekeningen zullen uiteraard optisch juist zijn maar essentieel is het stil te staan bij welke veronderstelde verwachtingen wordt uitgegaan in die berekeningen.

In onze adviespraktijk komen wij nogal wat berekeningen van pensioenadviseurs tegen die de verwachtingen in onze ogen te hoog hebben gesteld en niet alle uitgangspunten voor een goede vergelijking meenemen. Dit leidt tot een, met de uitgangspunten van heden, veelal te hoog verwacht pensioen en dit kan met hoge mate van zekerheid tot teleurstelling bij de medewerkers gaan leiden.

 

Waarop letten bij een pensioenverandering?

Uitgangspunt is dat het huidige te verwachten (gegarandeerde) pensioen bij ongewijzigde voortzetting wordt afgezet tegen het te verwachten pensioen.

Met onder andere de volgende uitgangspunten moet dan rekening gehouden worden:

  • Loonstijging en inflatie;
  • Verwacht rendement op aandelen, obligaties, de rente, beleggingskosten die de pensioenuitvoerder over de pensioenreserve rekent, etc.etc,
  • Van welke life cycle wordt in de voorgestelde regeling uitgegaan? Als het pensioen nu gegarandeerd is mag van een defensieve life cycle worden uitgegaan in plaats van de vaak gehanteerde neutrale life cycle die veel hogere pensioenuitkomsten laat zien;
  • Van welk economisch scenario wordt uitgegaan? Vaak wordt het gemiddelde scenario “verkocht” als verwacht en realistisch, maar bij dat gemiddelde komen 50% van de waarnemingen lager uit.
  • Welke “risicopremie” ontvangt de werknemer voor het overnemen van het risico dat nu de werkgever loopt namelijk het beleggings- en langlevenrisico. Als wij gemiddeld een jaar langer leven na ingang van het pensioen dan is daar ongeveer 5% meer nodig in de pensioenpot. Ook het beleggingsrisico is afgewenteld op de werknemer. In de huidige regeling is het pensioen namelijk gegarandeerd. Ook het risico van een lage rente op de pensioendatum komt voor rekening van de werknemer. Men gaat van garanties naar hopen met absoluut de mogelijkheid dat het uiteindelijk goed uitpakt. Pensioenen zij echter geen fiche op een pokertafel. Het is dus logisch dat er een grote kans moet zijn dat het voorgestelde pensioen bij de selectief gekozen uitgangspunten meer op kan leveren dan de huidige pensioenregeling;
  • Als het voorgestelde berekende nieuwe pensioen lager is dan het huidige, komt het volledige verschil voor compensatie in aanmerking.

 

Het is voor Ondernemingsraden van belang dat de uitgangspunten bij de berekeningen worden getoetst door een echt ter zake kundige daar de cijfers en modellen optisch perfect lijken maar eigenlijk vaak een verkeerde voorstelling van zaken geven.  Daarna moet pas een akkoord worden gegeven of deze -nogmaals met een echt ter zake kundige-uit onderhandeld worden.

Pensioenadviseurs komen met mooie en prachtige modellen en met gelikte tabellen en enorm veel berekeningen.

 

De berekeningen kloppen wel, maar het gaat erom wat je als verwachtingen in de berekeningen stopt. En hierbij zijn vaak vragen te stellen.