Wet Toekomst PensioenenHet Pensioenakkoord, dat pas na vele jaren krakend en piepend tot stand is gekomen, heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen, waarin de afspraken zijn vastgelegd uit het Pensioenakkoord.

Wat verandert er onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen?

Eindloon, Middelloon en leeftijdsafhankelijke premieregelingen zijn dan niet meer toegestaan. Alle pensioenregelingen gaan er vanaf 2027 vanuit dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen, de zogenaamde vlakke premie.

Is er echt geen ontkomen aan?

Voor de huidige deelnemers in de reeds bestaande premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

Er is namelijk overgangsrecht.

Middelloon en Eindloon regelingen kunnen nog worden omgezet naar leeftijdsafhankelijke premieregelingen en de bestaande leeftijdsafhankelijke premieregelingen mogen worden voortgezet als dat voor 2027 (feitelijk moet het overleg tussen werkgever en de Ondernemingsraad zijn afgerond voor 1 januari 2025) helemaal juridisch rond is.

De wetgeving zal naar huidige verwachtingen ingaan op 1 januari 2023 (het is al een keer één jaar uitgesteld). Maar het kan verstandig zijn om al voor deze datum de pensioenregeling te veranderen en gebruik te maken van het feit dat de pensioenregelingen die voor de ingangsdatum van de wet gewijzigd worden.

Of dit voor jullie pensioenregeling interessant is, is het onderzoeken zeker waard en Ondernemingsraden zouden dit onderwerp nu al op de agenda kunnen zetten. De nieuwe wetgeving kent immers weer veel nieuwe bepalingen waaraan de pensioenregeling moet voldoen en deze zijn beslist niet allemaal even gunstig. Wachten tot na 2023 of 2027 kan ook forse gevolgen hebben voor de pensioenkosten of de verwachte pensioenopbouw.

 

Waarom voor 2023 de pensioenregeling wijzigen?

 1. Leeftijdsafhankelijke premieregeling blijft toegestaan voor de nu reeds bestaande deelnemers aan de pensioenregeling
 2. Omzetting Eindloon en Middelloon toegestaan naar leeftijdsafhankelijke premieregeling die gerespecteerd blijft
 3. In de nieuwe wet wordt aangegeven binnen welke kaders er gecompenseerd moet worden
 4. Meer vrijheid bij het vaststellen van de compensatie in 2022
 5. De premie plus compensatie kan bij pensioenverandering na 2023 substantieel hoger uitvallen bij pensioenverandering voor 2023
 6. Geen verplichting om een Transitieplan op te stellen:
 7. Geen verplichting om een Communicatieplan op te stellen
 8. Nieuwe werknemers ontvangen na 2027 (of al na 2023) de vlakke premie en zo zijn er twee pensioenregelingen. Daar valt niet aan te ontkomen

 

Wij hebben de belangrijkste punten vastgelegd voor de navolgende veranderingen

Van Eindloon, Middelloon of leeftijdsafhankelijke premieregelingen naar:

 1. een vlakke premie voor 1 januari 2023
 2. een leeftijdsafhankelijke premiestaffel maar na 1 januari 2023
 3. een vlakke premie na 1 januari 2023

Indien jullie dat stuk wensen te ontvangen stuur dan svp een e-mail naar info@pensioen-or.nl

 

Er zijn veel opties en de gevolgen van de te maken keuzes kunnen behoorlijke impact hebben op de kosten en hiermee op de af te spreken hoogte van de compensaties. Het is belangrijk om hierop vanuit de medezeggenschap al in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit te kunnen oefenen. Ondernemingsraden en werknemersvertegenwoordigingen kunnen dit op de agenda van het periodiek overleg met de werkgever zetten.

 

Uitleg termen uit de Woordenlijst Wet Toekomst Pensioenen:

Middelloon bij een verzekeraar: de verzekeraar garandeert dat je het afgesproken pensioen ook daadwerkelijk krijgt. Het pensioen kan bijvoorbeeld 1,75% per gewerkt jaar zijn. Dit wordt na ingang levenslang uitgekeerd;

Premieregeling: in tegenstelling tot het pensioen wordt de premie afgesproken met de werkgever. Deze premie wordt belegd en dus is niet bekend hoeveel pensioen de jaarlijkse inleg plus het rendement daadwerkelijk gaat opleveren;

Leeftijdsafhankelijke premie: de hoogte van het percentage dat de werknemer ontvangt stijgt (volgens een staffel) met de jaren;

Vlakke premie: alle werknemers ontvangen na ingang van de Wet Toekomst Pensioen en gelijk percentage premie van het pensioengevende salaris -/- de franchise;

Overgangsbepaling: of eerbiedigende werking: werknemers die al een premieregeling hebben met leeftijdsafhankelijke premie mogen deze (mits deze niet op grote punten worden veranderd) houden tot aan hun pensioendatum zolang zij in dienst blijven bij deze werkgever;

Compensatie: als de werkgever voorstelt om de pensioenregeling te veranderen is het natuurlijk niet de bedoeling dat werknemers erop achteruitgaan. Zij worden schadeloos gesteld voor deze achteruitgang. Niet alle werkgevers willen dit, maar dan ga je natuurlijk ook niet zomaar akkoord;

Transitieplan: Als de pensioenregeling wordt veranderd nadat de Wet Toekomst Pensioen is ingegaan is (de pensioenadviseur van) de werkgever verplicht om een transitieplan dat aan de eisen van de Wet voldoet te maken en ter goedkeuring aan te leveren bij de pensioenuitvoerder. In het transitieplan worden een aantal stappen beschreven die genomen moeten zijn om te komen tot de nieuwe pensioenregeling;

Communicatieplan: Als een pensioenregeling wordt veranderd moet gevraagd worden of de medewerker akkoord gaat met de verandering. De werkgever moet alle informatie geven die van belang is om ervoor te zorgen dat de werknemer een weloverwogen keuze maakt. Als niet alle informatie is gegeven kan een werknemer later op de pensioenverandering terugkomen en schadevergoeding vragen.

Franchise: Je bouwt pensioen op over je salaris, maar niet over je hele salaris. Dit hoeft ook niet (en mag ook niet) want de overheid heeft al voor een basispensioen gezorgd. De AOW. Een deel van je pensioen heb je dus al. Bij de berekening van jouw pensioenopbouw wordt hiermee rekening gehouden. Voordat de premie wordt vastgesteld of het pensioen wordt berekend wordt eerst een aftrek (de franchise) gedaan.