Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren gewijzigd worden zodat deze voldoen aan hetgeen is opgenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die op 1 januari 2022 zou ingaan, maar voorlopig is uitgesteld naar 1 januari 2023.

De werkgever zal dus een voorstel gaan doen om de pensioenregeling te veranderen. Maar wat moet de Ondernemingsraad nu doen en waar moet specifiek op worden gelet? Is niets doen en wachten tot de werkgever met een voorstel komt niet het gemakkelijkst? Ja, dat is het meest makkelijk maar beslist niet het meest verstandig.
 
ondernemingsraad
 

Maak nu al een goede inventarisatie van hetgeen(HOE) de pensioenrechten nu zijn en wat een redelijk voorstel is en heel erg belangrijk, hoe en wat wordt gecompenseerd.

De cruciale vragen zijn: wat hebben we nu voor pensioenregeling en hoeveel gaat deze naar verwachting opleveren op pensioendatum, wat voor pensioenregeling komt er voor in de plaats en als medewerkers erop achteruitgaan worden zij dan volledig schadeloos gesteld voor de achteruitgang?

Huidige pensioenregeling doorrekenen met salarisverhogingen en inflatie

Om een goede vergelijking te kunnen maken moet de werkgever informatie verstrekken over de ontwikkeling van het pensioen als de huidige pensioenregeling ongewijzigd zou worden voortgezet.  Als er alleen maar zou word gerekend met het huidige salaris dan worden de werknemers wel ernstig in de voeten geschoten.

Het is hierbij namelijk van groot belang dat er een inschatting wordt gemaakt hoe hoog het pensioen op de pensioendatum gaat worden. Er moet dus onder andere rekening gehouden worden met toekomstige salarisverhogingen vanwege carrière- stijgingen en de loonindex. En mogelijk ook met verwachtingen van indexatie van de opgebouwde en ingegane pensioenen en de rentestand op de pensioendatum alsmede van de levensverwachting op de pensioendatum.

Ook moet rekening gehouden worden met de verwachting dat, voor de berekening van het pensioengevende salaris, de franchise tot aan pensioendatum gaat stijgen.

De Nederlandsche Bank geeft parameters waarvan mag worden uitgegaan.

Ook is het van belang te weten hoeveel premie de werkgever gaat betalen als de huidige pensioenregeling zou worden voortgezet en dit af te zetten tegen de premies die in de voorgestelde regeling worden betaald. Je kunt immers zowel de premiestroom als de uiteindelijke pensioenen met elkaar vergelijken.

Voorgestelde regeling

De nieuwe pensioenregeling wordt een premieregeling. Niet het pensioen wordt toegezegd, maar de premie. Dit is in de Wet Toekomst Pensioenen vastgelegd.

Hoe hoog het uiteindelijke pensioen naar verwachting wordt is onder andere afhankelijk van de ingelegde premies en het resultaat dat op de belegging van deze premies wordt behaald.

Voor de berekening hiervan geeft De Nederlandsche Bank ook parameters hoe deze verwachtingen kunnen worden berekend.

 

Deze berekening kan worden gemaakt op basis van een groot aantal economische scenario’s die De Nederlandsche Bank voorschrijft.

Deze berekeningen laten zowel hele positieve verwachtingen tot hele negatieve verwachtingen en alles wat hier tussenin ligt.

 

Het is uiteraard de bedoeling dat de verwachting zo realistisch mogelijk ingeschat wordt, zodat de kans zo groot mogelijk is dat de verwachting zoveel als mogelijk uitkomt.

 

Het is onze ervaring dat veel (pensioenadviseurs van) werkgevers naar de werkgever toerekenen en voorstellen om de verwachte pensioenuitkomsten voor de vergelijking te waarderen met 50% kans dat de verwachtingen ook gehaald worden (en dus ook 50% kans op meer en 50% kans op minder).

Wij zijn van mening dat 50% kans op hetzelfde en 50% kans op minder pensioen niet vergelijkbaar is met de garantie die thans gegeven wordt in de middelloonregelingen en de eindloonregelingen. Dit is een cruciaal onderhandelingspunt.

 

Compensatie

Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers erop achteruitgaan. Daarom wordt compensatie afgesproken. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat werkgevers het hele tekort willen aanvullen, terwijl dit wel logisch is. Werknemers hoeven er immers niet de dupe van te worden dat de werkgever de pensioenregeling (arbeidsrechtelijke harde afspraken) voor de werknemer nadelig gaat veranderen.

Op termijn is de werkgever in de regel ook goedkoper uit met het nieuwe pensioensysteem. Ook dit is een belangrijk punt dat ingebracht moet worden in de onderhandelingen met de werkgever.

Ons advies

Ga er nu alvast mee aan de slag als Ondernemingsraad of als personeelsvertegenwoordiging, dan ben je geprepareerd als je geconfronteerd wordt met de aankondiging van jouw werkgever dat er een nieuwe pensioenregeling komt. Ga dan zo snel mogelijk aan tafel met de werkgever om af te spreken wat er berekend gaat worden.

Een gespecialiseerde adviseur (liefst een onafhankelijke pensioenadviseur die niet ook werkgevers adviseert) kan hierbij de benodigde ondersteuning leveren. Het is immers een behoorlijk traject dat je met elkaar door moet, met een groot financieel belang voor zowel de werkgever als de medewerkers.