De arbeidsvoorwaarden bij verzekeraars zijn over het algemeen beter dan gemiddeld geregeld. Onder andere de pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren echter fors versoberd. Werkgevers (en de Cao) zijn fors de fout ingegaan door de wijze van indexeren van de pensioenen te veranderen. Inmiddels zijn verschillende zaken voor de rechter gekomen en het is goed dat ondernemingsraden onderzoek doen op welke wijze een en ander voor jullie werknemers is uitgepakt.

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke pensioenindexaties

pensioenindexaties

Tot enkele jaren geleden werden de opgebouwde pensioenen voor werknemers, die in dienst waren, onvoorwaardelijk geïndexeerd met de loonindex van de bedrijfstak. De indexatie voor ingegane pensioenen en slapersrechten werden voorwaardelijk op basis van de CPI geïndexeerd.

Indexatie van pensioenen is zeer belangrijk. Het verschil tussen wel of niet indexeren kan het verschil zijn tussen een goed of volstrekt waardeloos pensioen.

Onvoorwaardelijkheid werd voorwaardelijkheid

Echter in de Cao werd vastgelegd dat de onvoorwaardelijkheid werd vervangen door voorwaardelijkheid. Dus als er onvoldoende middelen waren kon worden volstaan met een lagere (of helemaal geen) indexatie. De werkgever hoefde er niet meer voor te zorgen dat de werknemers de hen toegezegde indexatie ook daadwerkelijk kregen. Echter, zo is eerder meerdere keren bevestigd in verschillende rechtszaken ( zie hier en hier), is dit uiteraard niet toegestaan. Een pensioenrecht dat is opgebouwd onder onvoorwaardelijke indexatie moet onvoorwaardelijk geïndexeerd blijven. Op zich logisch en zo is dit ook vastgelegd in de Pensioenwet.

Omdat er sprake is van dwingend recht mogen werkgever en medewerkers hierover ook geen andere afspraak maken als zij dit zouden willen. Uiteraard is het wel toegestaan om af te spreken dat nieuwe pensioenopbouw voorwaardelijk geïndexeerd wordt.

Een aantal verzekeraars blijft in gebreke

Het blijkt dat verschillende werkgevers voldoende middelen hadden om de opgebouwde pensioenen te indexeren met de loonindex. Maar een groot aantal verzekeraars heeft hiervan maar een deel uitbetaald en dit moet dus hersteld worden.

Overigens moet ook goed gekeken worden naar indexaties die zijn overeengekomen met betrekking tot het deel van de pensioenregeling waarbij voorwaardelijke indexatie is overeengekomen. Ondanks dat er sprake is van voorwaardelijkheid kan dit niet zomaar beëindigd worden door de werkgever of de pensioenuitvoerder. Ook hierover is recent uitspraak gedaan.

Ons advies: leg dit als ondernemingsraad voor aan HR, vraag om een reactie en zorg dat je een eigen adviseur hebt om een en ander te controleren. Het gaat om veel geld, voor zowel de werkgever als de medewerkers.