Mogelijke keuzes bij verandering van pensioenregeling

pensioenregelingDe Ondernemingsraad heeft ingestemd met de verandering van de middelloonpensioenregeling naar een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffel. De nieuwe pensioenregeling blijft voldoen aan "het Pensioenakkoord".

Werkgever en de Ondernemingsraad zijn overeengekomen dat de medewerkers er niet op achteruit mogen gaan en dat de parameters waarmee de verwachte pensioenen worden berekend worden afgestemd op elkaar.

Afgestemd met de werkgever is dat een berekening wordt gemaakt waarbij de uitgangspunten van De Nederlandsche Bank worden gevolgd. De pensioenadviseur van de werkgever heeft voorgesteld om de berekening te maken op basis van de Uniforme RekenMethodiek (URM) en overeengekomen is dat de salarisontwikkeling 2,6% zal bedragen en dat geen verdere carrière stijgingen worden meegenomen.

Realistische uitgangspunten dus.

Verdere aandachtspunten

De Ondernemingsraad heeft ook aangegeven dat zij van mening zijn dat overleg gevoerd moet worden over het te kiezen percentiel van de uitkomsten uit de URM. De pensioenadviseur van de werkgever geeft aan dat het 50-ste percentiel (de URM rekent 10.000 economische scenario’s door en bij het 50-ste percentiel zit je in het midden van de uitkomsten) gebruikelijk is. De Ondernemingsraad geeft aan dat het 50-ste percentiel (“verwacht scenario”) een kans van 50% met zich meebrengt dat het pensioen lager uitkomt. De Ondernemingsraad stelt dat er een grotere kans moet zijn dan 50% dat de verwachte uitkomsten van de premieregeling ook daadwerkelijk behaald worden, immers bij de huidige gegarandeerde pensioenregeling is 100% zeker dat de afgesproken pensioenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.

Vanwege de kosten wordt de afspraak gemaakt dat de verwachte uitkomsten van de premieregeling worden berekend met het 40-ste percentiel. Het verschil tussen het 50-ste en het 40-ste percentiel bedraagt voor een 26-jarige al 5,1%.

Deze 5,1% lijkt niet veel te zijn, maar bij de doorrekening van het pensioen voor een medewerker met een modaal inkomen (€ 37.500,00) heb je het al over € 5.000,00 verschil in pensioen per jaar. Het gaat dus om echt geld en de moeite om hierbij stil te staan, zeker voor de relatief oudere werknemers.

Overigens komen wij ook afspraken tegen waarbij met een grotere kans dat de verwachtingen ook behaald worden wordt gerekend en wordt een nog lager percentiel gehanteerd.

Laat je dus bijstaan door een pensioenadviseur die werkt voor Ondernemingsraden. De WOR bepaalt (Art 25 lid 1) dat je hier als Ondernemingsraad recht op hebt.