Wet toekomst pensioenen

Ondernemingsraden en pensioenMet een zeer ruime meerderheid is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Tweede Kamer aangenomen. Het door Sociale Partners en unaniem door de Tweede Kamer gesteunde oorspronkelijke Pensioenakkoord kan hierdoor na vele jaren doorgang vinden.

Ondernemingsraden staan voor nieuwe keuzes

Een nieuwe pensioenregeling vult nooit voor iedereen alle wensen in en op iedere pensioenregeling is voldoende aan te merken. Dit blijkt ook uit veel (vaak zeer ongenuanceerde) reacties in de Tweede Kamer en in de pers.

Uit de berekeningen blijkt dat het nieuwe stelsel weliswaar tot meer onzekerheden zal leiden (direct afhankelijk van economische veranderingen), maar naar verwachting wel hogere pensioenen gaat opleveren, een aantal verbeteringen ten opzichte van het huidige stelsel geeft en een aantal nieuw te maken keuzes kent.

Ondernemingsraden moeten hier iets mee.

 
 

Het partnerpensioen wordt verbeterd en is niet meer afhankelijk van de diensttijd die je bij de werkgever doorbrengt Maar wat past bij jullie?
Eerder indexaties mogelijk en pensioenen gaan meebewegen met de economie Willen jullie een reserve om grote schommelingen in de uitkeringen te beperken?

En zo ja, op welke wijze gaan we de reserve vullen en uitdelen?

Aan de doorsneesystematiek bij bedrijfstakpensionfondsen (met verdeling van premie tussen jong en oud en via geen carrièremakers naar carrièremakers) komt een einde Heeft dit voor jullie gevolgen en zo ja hoe gaan jullie dit oplossen? Biedt dit ruimte voor een vrijwillige aanvullende pensioenregeling?

 

Het nieuwe stelsel wordt een premiestelsel. Er wordt geen pensioen meer toegezegd, maar een afgesproken premie. Welk pensioenniveau streven jullie na? Sluit de premie aan bij het gewenste pensioenniveau? Zo nee, op welke wijze gaan jullie dit bereiken?
Moet er gecompenseerd worden voor medewerkers die erop achteruit gaan Zo ja hoeveel en hoe gaan we dit oplossen? En wie betaalt dit?

 

Er komen meer en andere keuzemogelijkheden voor beleggingen en uitkeringen. Zijn de ooit gekozen defaults (de keuze als een werknemer zelf geen keuze maakt) nog steeds het best passend bij jullie?
Werknemers krijgen een individueel geadministreerde pensioenpot in plaats van een pensioenaanspraak. Vallen er reserves vrij en op welke wijze worden deze verdeeld? Moet er worden ingevaren?
De Wtp kent een aantal regels over bv invaren met weinig geregelde inspraak van de deelnemers Op welke wijze willen jullie de werknemers betrekken bij de veranderingen?
Bij pensioenfondsen hebben we nu vaste regels over de hoogte van de pensioenen en de indexaties (obv de rekenrente en dekkingsgraden) De rekenrente vervalt in de Wtp en wordt vervangen door het projectierendement. Hoe gaan we de hoogte en aanpassingen hiervan vastleggen?

 

 

De betrokkenheid van Ondernemingsraden bij het overleg is essentieel

Wij adviseren Ondernemingsraden snel duidelijk te maken aan de werkgever of aan HR dat je als OR vanaf aanvang betrokken wil zijn bij het overleg over deze veranderingen, het gaat om de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Als je vanaf het begin betrokken bent, heb je immers veel meer invloed om veranderingen, waarvan je als OR vindt dat deze beter bij de organisatie en de medewerkers passen, kenbaar te maken dan als je een kant en klaar voorstel ontvangt.

 

 

Léon Zijlmans AAG en Gerard van der Toolen