Toekomstbestendig

Het huidige zorgsysteem kon wel eens niet zo toekomstbestendig zijn: kosten; arbeidsmarkt, tevredenheid (professionals; cliënten/patiënten); toegankelijkheid etc. Als we in andere domeinen kijken zien we een snelle opkomst van platformen die bestaande werkwijzen fundamenteel ter discussie stellen. We zien dan meer sturing en coördinatie op systeemniveau in plaats van op organisatieniveau, meer regie bij de vraag in plaats van het aanbod en aanvullende diensten.

Revolutie?

platformtechnologie in de zorgEen platformrevolutie is aan de orde als het niet langer gaat om optimalisatie van bestaande interacties maar om een betere organisatie van het hele (zorg)systeem. Digitale platforms starten overigens doorgaans als optimalisatie van bestaande interacties. In een volgende fase vinden innovatieve nieuwe interacties en verdere integratie van die interacties. De derde fase is de platform revolutie met een nieuwe organisatie van het zorgsysteem. We bevinden ons in de zorg nog grotendeels in de eerste fase met doorkijkjes naar fase twee.

Functionaliteit

Digitale platforms met een uitgebreidere functionaliteit kunnen al voor doorbraken zorgen rond specifieke ziektebeelden. De functionaliteit van de platformtechnologie is dan beperkt tot één interactie, maar kent een bredere coördinatie van meerdere (complementaire) interacties. De gezondheid van de burger staat centraal en partijen coördineren hun acties rondom dat centrale uitgangspunt ( Signifihealth, Omadahelth, Platform24 )

Platform24 is een digitaal platform in Zweden dat zich richt op het digitaal leveren van zorg aan de patiënt. Het platform biedt digitale zorg voor acute en chronische patiëntgroepen met vijf modules waarin triage, afspraken, monitoring, data en dossier digitaal rondom het zorgpad van de patiënt. Een burger met een gezondheidsklacht start met de triagemodule waarin een chatbot (AI) de patiënt begeleidt naar passende vervolgstappen .

Innovaties

Voorbeelden van innovaties: bieden van inzicht (eigen gezondheid; kwaliteit en kosten behandelingen; gestandaardiseerde kwaliteitsindicatoren; zelfdiagnose; signaleren van risico’s), verbeteren van interacties (toegang tot data; gestandaardiseerde overdrachtsprotocollen; coördinatie op aansluitend zorgaanbod en inrichting zorgpaden); afsprakenkader (stimuleren uniforme werkwijzen; inrichting samenwerkingsvormen).

Governance

KPMG heeft uitgewerkt welke aanvullende acties nodig zijn om het zorgsysteem veel meer open te stellen voor platformstructuren:

  • focus op het selecteren en adopteren van de meest effectieve oplossingen in de markt als standaarden
  • introduceren van landelijke regie en uniformiteit op hoe regionale ecosystemen in te richten om bovenregionale opschaling van digitale oplossingen te stimuleren
  • een beleid waarbij platformtechnologie centraal staat in de interoperabiliteitsagenda (uitwisseling data)
  • beleid voor de regulering van marktmacht van platforms in de zorg.

Wel is het zo dat het governancemodel moet worden aangepast omdat digitale platforms veel gegevens en inzicht verzamelen over de partijen in het zorgsysteem als geheel.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix. Amsterdam: SWP

KPMG. (2023). Niet 10%, maar 10x beter: een platformrevolutie in de zorg.

Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum