Digitale opslag informatie

gegevensuitwisselingDe digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken. De digitalisering van processen is een stap van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde en (data)gedreven organisatie.

Digitale gezondheidszorg maakt meer voorspellende, preventieve, gepersonaliseerde en participatieve zorg mogelijk. De voordelen voor de zorgstelsels zijn op termijn enorm. Digitale gezondheidszorg maakt de integratie mogelijk door meer interoperabiliteit en coördinatie van zorgtrajecten. Het verbetert de doelmatigheid en effectiviteit van systemen en processen in de gezondheidszorg. Het maakt nieuwe zorgmodellen mogelijk, zoals op waarde gebaseerde zorg en populatiezorgvoordelen voor artsen. Ook ondersteunt digitale gezondheidszorg zorgprofessionals bij klinische besluitvorming en maakt hij capaciteit vrij door repetitieve taken te automatiseren en triage te verbeteren.

Interoperabiliteit

Het uitwisselen van gegevens (interoperabiliteit) is al jaren een ‘hoofdpijn’ discussie. Brede elektronische gegevensuitwisseling bleef de afgelopen jaren achter Op 11 april werd  in de Eerste Kamer het wetsvoorstel besproken om tot uitwisseling van gegevens te komen tussen zorgverleners. Met dit wetsvoorstel wordt onder andere het medicijngebruik van patiënten toegankelijker voor alle zorgverleners en verdwijnt tijdrovende zorgoverdracht.

 

Het wetsvoorstel is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronische uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en maakt het mogelijk om voor bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. Door het verplicht stellen van het elektronisch uitwisselen van gegevens, waarbij gestreefd wordt naar normalisatie van eisen aan taal en techniek, kan uitwisseling onafhankelijk van een specifieke elektronische infrastructuur plaatsvinden. De zorgaanbieder is verplicht hiermee gegevens elektronisch uit te wisselen.

Voordelen cliënt

Doel voor cliënten is dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen. De Eerste Kamer gaf aan in verband met risico’s de gegevensuitwisseling via decentrale infrastructurele voorzieningen te laten lopen.

Beheer data

De minister verklaarde echter dat bij het beheer van de gegevens decentrale en centrale informatie worden verbonden, maar dat data bij de bron, dus decentraal, blijven, maar wel met een landelijk dekkend netwerk. De wet gaat alleen over hóe gegevens moeten worden uitgewisseld.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix. Amsterdam: SWP

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum