Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Sommige aanpassingen moeten vrij snel worden doorgevoerd. Tevens is voor een aantal aanpassingen tijdelijk uitstel mogelijk.

In dit stuk beperken wij ons tot pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds.

 

Middelloon

wet toekomst pensioenenPensioenregelingen op basis van middelloon zijn vanaf 2027 verboden en moeten dus worden aangepast.

Tot eind 2026 mag een middelloonregeling worden voortgezet maar deze regeling moet echter op 1 januari 2027 zijn gewijzigd in een premieregeling. Dat kan zijn een premieregeling met een leeftijdsafhankelijk premiestaffel of een premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premie (de zogenaamde vlakke premie).

De middelloonregeling omzetten voor de medewerkers die in dienst zijn op 31 december 2026 in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premies (staffels) zal goedkoper zijn dan een pensioenregeling met leeftijdsonafhankelijke premie.

Voor nieuwe werknemers die in dienst treden vanaf 1 januari 2027 kan alleen een leeftijdsonafhankelijke premie toegezegd worden. De medewerkers die op 31 december 2026 in dienst zijn mogen de leeftijdsafhankelijke premie echter houden zo lang zij in dienst blijven.

 

Premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel

Bij een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel moeten de werkgever en ondernemingsraad samen besluiten of zij deze regeling voor de bestaande medewerkers willen houden. Zij kunnen, als de regeling bij ingang van de Wtp al bestaat, gebruik maken van overgangsrecht (eerbiedigende werking) en de toezegging in stand houden.

Voor medewerkers die in dienst treden vanaf 1 januari 2027 moet een leeftijdsonafhankelijke premie worden bedacht. De verwachte uitkomsten van deze premie zal vergelijkbaar moeten zijn met de verwachte pensioenopbouw voor de medewerkers die de staffel behouden. Dit zal berekend moeten worden.

 

Wanneer vlakke premie invoeren?

Vanaf 1 januari 2027 is er nog maar één optie, namelijk de leeftijdsonafhankelijke of vlakke premie.

Eerder dan 1 januari 2027 invoeren is wel mogelijk, maar zal in de meeste gevallen de pensioenkosten verhogen in vergelijking tot de staffelpremie.

 

Wordt de pensioentoezegging gebaseerd op een flexibel of een solidair contract?

Het solidaire contract wordt door fondsen uitgevoerd en het flexibele contract vooral door verzekeraars, PPI’s en fondsen met vrijwillige aansluiting. Het verschil is vooral gelegen in de verdeling van de rendementen voor en na pensioendatum. Bij het solidaire contract worden de alle resultaten gedeeld en dit heeft als groot voordeel dat schommelingen in de pensioenen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het flexibele contract is transparanter en individueler. De vraag is wat meer bij jullie past?

 

Gaan we voorsorteren op een flexibele uitkering of een gegarandeerde vlakke uitkering?

Het verschil kan oplopen tot 10-20% verwacht meer of minder pensioen als wordt voorgesorteerd op een vaste uitkering of een variabele uitkering. Deze keuze kan als default worden ingevoerd onder de Wtp. De uiteindelijke keuze gegarandeerd of variabel pensioen hoeft pas op de pensioendatum gemaakt te worden door de aanstaande gepensioneerde.

 

Hoogte nabestaandenpensioenen eventueel in combinatie met het Anw-hiaat

De nabestaandenpensioenen blijven belangrijk in een pensioenregeling. Er kan, meer dan in het huidige pensioenregime, gekozen worden voor maatwerk. Het maximale partnerpensioen wordt 50% van het salaris en is diensttijdonafhankelijk  (huidig meestal 70% van 1,75% per jaar van het salaris -/- de franchise vanaf datum opname in de pensioenregeling tot theoretische pensioendatum) plus indexaties plus het Anw-hiaat.

Wij verwachten dat meer arbeidsvoorwaarden de keuze gaan bevatten: een deel regelt en betaalt de werkgever en een ander deel (bv het Anw-hiaat) wordt vrijwillig en is voor eigen rekening van de werknemer.

 

Past onze huidige pensioenuitvoerder nog wel bij onze keuzes en is deze de beste uitvoerder voor ons?

Er is ooit voor de huidige pensioenuitvoerder gekozen, vaak om redenen die thans niet meer bekend zijn of een situatie die in het verleden van toepassing was, maar mogelijk fors is veranderd (laagste kosten, beste dekkingen, etc.).

Nu er belangrijke nieuwe keuzes gemaakt moeten worden om aan de nieuwe pensioenwetgeving te voldoen is het logisch dat ook gekeken wordt of de huidige pensioenuitvoerder nog steeds de beste is om de pensioenregeling uit te voeren.

 

Aanpassing toetredingsleeftijd naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024

Aanpassen van toetredingsleeftijd moet met ingang van 1 januari 2024 geregeld zijn.

 

Ondanks dat 2027 nog ver weg lijkt zijn er meerdere besluiten die niet alleen op korte termijn genomen kunnen, maar ook beslist moeten genomen worden.