Hiermee vragen wij aandacht voor de volgende onplezierige situatie inzake partnerpensioen waaraan de Ondernemingsraad in samenwerking met HR/personeelszaken wat kan doen. Wellicht moet doen.

 

Wat is er aan de hand?

partnerpensioenHet partnerpensioen wordt meestal afgeleid van het salaris dat geldt op 1 januari van een jaar. Het gemiddelde salaris van de afgelopen 12 maanden komen we ook tegen.

 

Maar stel dat het salaris (fors) wordt verlaagd bijvoorbeeld omdat een werknemer zich ziek voelt en later ernstig ziek blijkt te zijn en ziek blijft, dan kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de bepaling van de hoogte van het verzekerde partnerpensioen en de premievrijgestelde pensioenopbouw.

 

Voorbeeld verlaging partnerpensioen na ziekte:

Een werknemer voelt zich al een tijdje niet lekker en in onderling overleg met HR wordt besloten dat de werknemer vanaf 1 januari minder gaat werken omdat een volledige werkweek te belastend is. In de CAO is vastgelegd dat in het eerste ziektewetjaar het salaris wordt aangevuld tot 90% en in het tweede ziektewetjaar tot 80%.

 

Het oorspronkelijke salaris bedroeg € 50.000 en het partnerpensioen bedroeg 50% van het salaris. Dit geeft een partnerpensioen van € 25.000

 

Om de werknemer minder te belasten stelt HR voor dat de werknemer nog maar halve dagen gaat werken maar ook met halvering van zijn salaris. Zijn salaris wordt tot 90% aangevuld met ziekengeld. Aan het pensioenfonds wordt doorgegeven dat de werknemer komend jaar 90% parttime werkt, immers ook over de ziektewetuitkering wordt pensioen opgebouwd. In het volgende jaar zal het verzekerd partnerpensioen gedaald zijn tot (90% van € 25.000) € 22.500. In het tweede jaar van ziekte (aanvulling tot 80% salaris) is het partnerpensioen nog maar € 20.000.

Het kan ook dat HR in overleg met de werknemer deze niet ziek meldt en de werknemer parttime gaat werken. Het partnerpensioen daalt tot € 12.500

 

Als de werknemer na twee jaar ziekte in de WIA komt is het nog de vraag van welk salaris wordt uitgegaan voor de verdere, premievrije pensioenopbouw: het salaris dat gold vlak voor zijn eerste ziektedag (€ 50.000) of het salaris vanaf het moment dat ie ziek was (€ 45.000) of een salaris gebaseerd op het tweede ziektewet jaar (€ 40.000).

 

In het huidige stelsel wordt de verlaging van het partnerpensioen iets afgezwakt omdat met de “parttime franchise” gerekend mag worden.
 

Wat te doen?

Het is natuurlijk niet altijd vooraf bekend dat een werknemer die zich niet helemaal oké voelt en minder wil gaan werken dusdanig de lappenmand ingaat dat de hiervoor genoemde gevolgen aan de orde zijn. Maar wij vinden dat HR wel zoveel mogelijk z’n best moet doen om dit uit te zoeken en de werknemer op de pensioenconsequenties te wijzen. Wij kunnen ons voorstellen dat onzorgvuldigheid door de onderneming zelfs tot een schadeclaim kan leiden van de werknemer zelf of zijn nabestaanden.

 

De OR kan HR hierover pro-actief aanspreken. Het kan immers toch niet de bedoeling zijn dat het partnerpensioen fors lager wordt omdat de werknemer eigen verantwoordelijkheid neemt en minder gaat werken?

 

Léon Zijlmans A.A.G. en

Gerard van der Toolen