Vervroegde ingang van je ouderdomspensioen is al vele jaren mogelijk.

Tot 1 juli 2023 gold bij pensioenvervroeging dat als je eerder dan 5 jaar voor jouw aow-ingangsdatum al met pensioen wilde én daarbij het ouderdomspensioen in zijn geheel vervroegd liet in gaan, je een intentieverklaring moest invullen voor de belastingdienst. Hiermee verklaarde je dat je de intentie hebt om te stoppen met werken. Klinkt logisch als je bedenkt dat pensioen uitgesteld loon is en in principe kun je niet én loon ontvangen én van je pensioen genieten. Uitzondering op deze regel is de deeltijdpensionering waarbij gedeeltelijk werken en gedeeltelijk met pensioen zijn wel hand-in-hand kunnen.

 

Indien je korter dan 5 jaar voor de ingang van de aow jouw ouderdomspensioen vervroegd liet in gaan, dan was de intentieverklaring niet nodig.

 

Wettelijk gold er geen beperking aan vervroegde ingang van het ouderdomspensioen; na het winnen van de hoofdprijs in een loterij kon je als 40-jarige fiscaal gezien ook al met vervroegd pensioen. Maar met name veel pensioenfondsen hielden wel een maximale vervroeging aan van bijvoorbeeld 10 jaar of vanaf leeftijd 55 jaar.

 

Vanaf 1 juli 2023 is de intentieverklaring niet meer nodig.

PensioenvervroegingDit is positief, zeker nu er steeds vaker beroep wordt gedaan op vroeg-gepensioneerde oud-collega’s bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Dit zal in veel sectoren de werkdruk mogelijk iets kunnen verlichten, los van het feit dat deze vroeg-gepensioneerden ook nog een grote bak met werkervaring meenemen waar de jonge instroom gretig van kunnen leren. Het vervallen van de intentieverklaring geldt ook voor de mensen die al met vervroegd pensioen zijn en in het verleden de verklaring hebben moeten vullen; zij kunnen nu, mits zij inmiddels binnen de periode van 10 jaar zitten, zonder probleem weer gaan werken zonder dat zij hiervoor ‘fiscaal gestraft’ worden.

 

Maar zoals het een goede overheid betaamt geldt ook hier: ‘voor wat, hoort wat’.

Hoewel de belastingdienst hier wel duidelijk over gecommuniceerd, zie bijvoorbeeld V&A 23-005, is met het afschaffen van de intentieverklaring ook de mogelijkheid om nog eerder dan 10 jaar voorafgaand aan de ingang van jouw aow al het pensioen te vervroegen, vervallen. In de Wet op de loonbelasting 1964 is in artikel 18a, vierde lid, onderdeel a toegevoegd:

Een ouderdomspensioen gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan de voor het betreffende kalenderjaar geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, tenzij in de pensioenregeling een eerdere ingangsdatum als uiterlijke ingangsdatum is opgenomen.

 

De situatie geschetst in de laatste bijzin zal in de praktijk echter weinig voorkomen.

 
 

Dus als je in de toekomst als 40-jarige de hoofdprijs in de Staatsloterij wint en afscheid neemt van jouw werkgever en collega’s, dan zul je voorlopig moeten interen op je prijs, want op het vervroegd ouderdomspensioen moet je dan nog bijna 20 jaar wachten. Het is maar dat je het weet …

 

Léon Zijlmans

Gerard van der Toolen