In 2011 lanceerden wij als eerste in Nederland ons crowdfunding platform. Dit was een innovatieve en alternatieve financieringsmethode waarbij een breed publiek kon investeren in zakelijke activiteiten. Zoals bij veel nieuwe initiatieven ontbrak aanvankelijk toezicht en liep de regelgeving achter op de ontwikkelingen. Inmiddels is deze situatie ingrijpend veranderd, met strikte regelgeving en toezicht op zowel nationaal als Europees niveau.

Alleen de meest professionele en goed georganiseerde crowdfunding platforms komen in aanmerking voor een Europese vergunning. Deze platforms hebben tot 10 november van dit jaar de tijd om aan de gestelde eisen te voldoen. Het wordt verwacht dat meer dan de helft van de bestaande crowdfunding platforms zal moeten stoppen. (Geldvoorelkaar.nl heeft al een Europese vergunning in bezit, verleend door de AFM onder nummer 32000020)

Deze consolidatie scheidt de goede van de minder goede spelers. Hierdoor wordt het speelveld aanzienlijk overzichtelijker en kan er een hoogwaardige en veilige dienstverlening worden geboden. Het belang hiervan mag niet worden onderschat, vooral omdat er aanzienlijke financiële belangen op het spel staan. In dit blog gaan we dieper in op de bescherming van zowel degenen die lenen als degenen die geld uitlenen.
 
consolidatie van crowdfundingplatforms
 

Regulering en toezicht nader bekeken

 • Toezichthouder AFM: De Autoriteit Financiële Markten
  De AFM, in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door aanbieders van crowdfundingdiensten. Een vergunning met strikte voorwaarden is een vereiste om actief te zijn in deze sector. Daarnaast zijn er voortdurende verplichtingen die met name gericht zijn op transparantie en eerlijkheid, ook na de vergunningverlening.
 • Erkend MKB Financier (Certificering via Keurmerk)
  Ons platform verstrekt voornamelijk financiering aan MKB-bedrijven. Alleen MKB-financiers die aan de strengste criteria voldoen, worden bekroond met het "Erkend MKB Financier" keurmerk. Wij hebben dit keurmerk verkregen en voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB Financier.
 • Stichting Klantengelden, Stichting Zekerheden en Online Payment Platform (OPP)
  Voor het beheer van zekerheden zoals hypotheekrecht en pandrecht aan de ene kant, en voor het regelen van de geldstroom tussen klanten aan de andere kant, hebben wij afzonderlijke stichtingen opgericht. De Stichting Klantengelden is inmiddels vervangen door het Online Payment Platform (OPP). OPP is de externe betaaldienstverlener die, namens Geldvoorelkaar.nl, het Know Your Customer proces en de betalingen beheert. De Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl is niet vervangen en blijft verantwoordelijk voor het beheer van gevestigde zekerheidsrechten. Deze scheiding van zakelijke activiteiten bevordert de transparantie en minimaliseert risico's.
 • De EU-verordening crowdfunding
  Inmiddels is er ook geharmoniseerde Europese regelgeving voor crowdfunding van kracht geworden. Dit zorgt voor uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU, waardoor grensoverschrijdende crowdfunding mogelijk wordt. Strikte regels zijn ingesteld om investeerders te beschermen tegen financiële verliezen. De wet legt aanvullende eisen op het gebied van IT en governance op aan de platforms. Er moet duidelijke en transparante informatie worden verstrekt over de financiële risico's en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico's en projectselectiecriteria.

Welke professionaliseringsmaatregelen hebben wij zelf getroffen?

Hierboven hebben we gezien hoe regulering, certificering en toezicht hebben bijgedragen aan de professionalisering van crowdfundingplatforms. Wij hebben echter nog veel meer stappen ondernomen om de professionalisering verder te versterken. Denk aan:

 • Due diligence en screening: Wij voeren uitgebreide due diligence en screening uit van projecten voordat ze op ons platform worden geplaatst. Dit draagt bij aan het beperken van risico's en het waarborgen van de kwaliteit van de projecten.
 • Transparante communicatie: Wij voeren uitgebreide due diligence en screening uit van projecten voordat ze op ons platform worden geplaatst. Dit draagt bij aan het beperken van risico's en het waarborgen van de kwaliteit van de projecten.
 • Klantenservice: Wij investeren continu in de verbetering van onze klantenservice om vragen en zorgen van investeerders en ondernemers snel en adequaat te kunnen afhandelen.
 • Know Your Customer (KYC): Wij zijn verplicht een goed ‘Ken Uw Klant’ beleid te voeren ter voorkoming van het gebruik van ons platform voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering.
 • Toelatings- en kennistest: (Aspirant)investeerders leggen eerst een toelatings- en kennistest af alvorens zij kunnen beleggen.
 • Technologische verbeteringen: Wij blijven investeren in geavanceerde technologie om het investeringsproces soepel te laten verlopen en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Opleiding en training: Er worden opleidingen en trainingen aangeboden aan medewerkers om hun kennis en vaardigheden te vergroten.
 • Samenwerking: Wij werken samen met andere financiële instellingen en investeerders om synergiën te creëren en meer expertise aan boord te halen. Crosslend, franchiseformules en Credion zijn voorbeelden van samenwerkingspartners.

De interne en externe maatregelen dragen allemaal bij aan de professionalisering van crowdfundingplatforms. Zij vergroten het vertrouwen en geloofwaardigheid. Hierdoor is de acceptatiegraad van zakelijke crowdfunding in een stroomversnelling gekomen. Crowdfunding is nu een volwaardige alternatieve financieringsmethode. Steeds vaker wenden MKB-bedrijven en vastgoedontwikkelaars zich tot ons om hun financieringsbehoeften af te dekken.

Toekomstperspectief van crowdfunding

Dat de markt zakelijke crowdfunding steeds meer accepteert blijkt onder meer uit de forse groeicijfers. Elk jaar neemt de crowdfundingmarkt met 30 tot 40% toe. Daar komt nog bij, dat door de recente harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten, bedrijven en beleggers elkaar makkelijker over de grenzen heen kunnen vinden. Wij hebben onlangs de daarvoor benodigde vergunning op basis van European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) gekregen en kunnen daardoor onze diensten voortaan overal in Europa aanbieden. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een nog snellere groei.

Het resultaat: meer financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven en grotere keuze voor beleggers.