We leven in boeiende tijden waarin we voor tal van uitdagingen staan. Denk aan kwesties zoals het klimaat, de koopkracht, huisvesting, vergrijzing, gezondheidszorg, onderwijs, immigratie en defensie. Van een nieuw kabinet wordt vastberadenheid verwacht. Voor klimaatactivisten gaat het nooit snel genoeg, terwijl boeren juist behoedzaamheid wensen. De krappe arbeidsmarkt vraagt om arbeidsimmigratie, maar de woningmarkt is hier absoluut niet op voorbereid. Velen kijken naar de overheid voor oplossingen. Is dat wel realistisch? Kunnen wij als burgers niet zelf bijdragen aan oplossingen? Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding voor MKB-bedrijven als broodnodige alternatieve financieringsvorm.
 
crowdfunding initiatief
 

De invloed van de politiek op het bedrijfsleven

De invloed van politiek op het bedrijfsleven is aanzienlijk en raakt diverse aspecten van zakelijke activiteiten. Denk aan:

 • Wet- en regelgeving: Overheidsbeleid en wetten, zoals belastingvoorschriften, arbeidswetten en milieuvoorschriften, hebben directe impact op bedrijven. Veranderingen in deze wetten kunnen de kosten voor bedrijven verhogen of verlagen en hun concurrentiepositie beïnvloeden.
 • Economisch beleid: Politieke beslissingen over zaken zoals rentetarieven, overheidsuitgaven en handelsbeleid kunnen de economie beïnvloeden. Dit heeft op zijn beurt invloed op de koopkracht van consumenten, de vraag naar goederen en diensten, en daarmee op bedrijven.
 • Handelsbeleid: Beslissingen over internationale handelsovereenkomsten, tarieven en import/exportregels kunnen de toegang van bedrijven tot buitenlandse markten vergemakkelijken of bemoeilijken.
 • Subsidies en steunmaatregelen: Overheden kunnen subsidies verstrekken aan specifieke bedrijfstakken om de economie te stimuleren of om specifieke industrieën te ondersteunen.
 • Sociaal beleid: Politieke beslissingen over onderwijs, gezondheidszorg en arbeidsmarktbeleid kunnen de beschikbaarheid en kwaliteit van arbeidskrachten beïnvloeden, wat impact heeft op bedrijven.
 • Infrastructuur: Politieke besluitvorming over investeringen in infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en communicatienetwerken, kan de bereikbaarheid van bedrijven verbeteren en hun operationele efficiëntie vergroten.
 • Monetair beleid: Beslissingen van centrale banken over de geldhoeveelheid, rentetarieven en inflatie hebben directe impact op de financiële situatie van bedrijven, met name op hun leningen en investeringen.
 • Beleid ten aanzien van innovatie: Overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, octrooirechten en stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen de technologische vooruitgang en concurrentiepositie van bedrijven beïnvloeden.

Het is van groot belang dat bedrijven goed op de hoogte blijven van politieke ontwikkelingen en veranderingen in beleid. Deze kunnen namelijk direct invloed hebben op hun operationele omgeving en strategische besluitvorming. Tegelijkertijd is het niet realistisch om alles aan de overheid over te laten. Hoewel de betrokkenheid van de overheid aanzienlijk is, is deze niet onbeperkt. Een interessante ontwikkeling van de afgelopen jaren is de gedeeltelijke stimulering van de lokale economie door middel van zakelijke crowdfunding. Maar hoe werkt dat precies?

Wat is de rol van crowdfunding op de lokale kapitaalsmarkt?

Traditionele banken hebben hun zakelijke aanpak al geruime tijd geleden aangepast. De vroegere lokale aanwezigheid, die voorheen werd vertegenwoordigd door fysieke filialen, is nu vervangen door een gecentraliseerde online aanpak. Hierdoor zijn de persoonlijke contacten tussen filiaalmanagers en vertegenwoordigers van de lokale economie verdwenen. Als je financiering nodig hebt, ben je afhankelijk van een sterk gestandaardiseerde afhandeling van je aanvraag door het hoofdkantoor van de bank. Ondanks deze aanpak maken het bankbeleid en strikte regelgeving kleinere leningen voor banken minder winstgevend. Dit heeft tot gevolg dat veel financieringsverzoeken worden afgewezen, waardoor er een lacune in de financieringsmarkt is ontstaan. Deze leemte wordt in toenemende mate opgevuld door crowdfunding.

Vooral MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars maken veelvuldig gebruik van crowdfunding. In de nabije omgeving zijn er volop investeringsmogelijkheden die zowel aantrekkelijke rendementen opleveren als een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap en de maatschappij als geheel. Enkele voorbeelden zijn:

 • Herbestemming van leegstaande kantoorpanden en vervallen historische gebouwen.
 • Ontwikkeling van kleinschalig zorgvastgoed.
 • Duurzame energie projecten.
 • Ontwerp en productie van innovatieve producten.
 • Initiatieven op het gebied van recreatie en sport.

Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm groeit in een razend tempo, van € 64 miljoen in 2014 naar meer dan € 1 miljard dit jaar. Deze opmerkelijke groei wordt gestimuleerd door twee belangrijke factoren. Enerzijds ontdekken projectontwikkelaars en startende ondernemers steeds vaker de voordelen van crowdfunding. Anderzijds zijn er investeerders die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen, welke ze steeds vaker vinden in crowdfundingprojecten.

Hoe ziet de toekomst van crowdfunding eruit?

Crowdfunding markeert de democratisering van het financieringsproces. Ondernemers en investeerders (de crowd) vinden elkaar gemakkelijk buiten de gebruikelijke kanalen om. Websites zoals Geldvoorelkaar.nl faciliteren de matching tussen vraag en aanbod, en hebben een vlot financierings- en investeringsproces mogelijk gemaakt. Ook kleine investeerders kunnen nu meedoen aan grotere en winstgevende projecten. Ondernemers omzeilen de strenge regels van banken en ervaren meer flexibiliteit.

De populariteit van crowdfunding onder spaarders is nog beperkt. Er is nog aanzienlijke ruimte voor verdere ontwikkeling, mede door de lage rente op spaardeposito's. Extra groei zal ook plaatsvinden dankzij nieuwe Europese regelgeving, die grensoverschrijdende crowdfunding nu ook mogelijk maakt.

Crowdfunding vormt een voortreffelijk voorbeeld van een belangrijke zakelijke activiteit die is voortgekomen uit particulier initiatief. Het biedt een praktische oplossing voor dringende financieringsbehoeften van bedrijven, geheel zonder tussenkomst van de overheid. Bovendien draagt het bij aan het oplossen van andere problemen, zoals het tekort aan woonruimte en zorgvastgoed. En niet te vergeten, crowdfunding schept hoog renderende beleggingskansen voor investeerders, wat duidelijk resulteert in een win-winsituatie.