Technologische ontwikkelingen

De groter wordende groep ouderen woont langer alleen thuis en door het tekort aan geschikte ouderenwoningen en de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens knelt de woningmarkt en stijgen de huizenprijzen flink. Daarnaast neemt de beroepsbevolking als aandeel van de totale bevolking af en intergenerationele solidariteit komt onder druk te staan en eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Tegelijkertijd gaat de ontwikkeling van nieuwe technologie onverminderd voort. Het gebruik van technologie, apps en platforms met verzamelde data over onszelf en onze leefomgeving, beheerst in toenemende mate onze samenleving, steeds meer een digitale samenleving.

Belangrijke technologische ontwikkelingen vanuit het perspectief van een ouder wordende samenleving zijn: sensortechnologie, informatie- en communicatietechnologie, data intelligence, biotechnologie, digital (augmented) reality, smart mobility en robotisering. Door digitalisering neemt de vraag naar ICT- en digitaal geschoold personeel toe in alle sectoren en daarmee de arbeidsmarkt van de ouder wordende samenleving.
 

 

Inzicht in mogelijkheden en beperkingen

De huidige digitale revolutie biedt hiermee kansen voor een ouder wordende samenleving. Het gaat om begrip te krijgen van de technologische mogelijkheden, maar ook de drijvende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling en inzet van deze technologie.

Het groeiende aandeel van technologie in het dagelijks leven zorgt ervoor dat veel mensen steeds handiger worden in het gebruik ervan. Toch is er ook sprake van een beperkt bewustzijn, kennis en acceptatie van beschikbare technologische toepassingen en diens toegevoegde waarde bij potentiele gebruikers (ouderen, mantelzorgers, professionals én leveranciers).

Missie InfraVitaal

InfraVitaal is opgezet om integrale toekomstbestendige oplossingen op gebied van digitalisering, comfort,- energie,- mobiliteit,- zorg,- en bouwtransitie en daarbij horende circulaire businessmodellen mogelijk te maken. De missie is het creëren van toekomstbestendige vitale leefomgevingen die het comfort van de mens en het ecosysteem versterken, energie regulerend zijn, aanpasbaar en betaalbaar. InfraVitaal is ontwikkeld als softwareplatform voor de digitale transformatie van de gebouwde omgeving. Het platform is opgezet op basis van smart intelligence.

Digitalisering samenleving

De samenleving digitaliseert. Het gebruik van nieuwe technologie, apps en platforms met verzamelde data over onszelf en onze leefomgeving, beheerst in toenemende mate onze samenleving. De kunst is nu om in samenspraak tussen gebruikers, professionals , organisaties, overheid en bedrijven tot een effectieve en gebruikersvriendelijke inrichting te komen.

 

Literatuur

Ouder worden 2040. (2022) Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving. Whitepaper
Ouder worden 2040. (2022). Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Whitepaper
Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP