Nieuwe manier om een shortlist samen te stellen

19071074_sMet de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is het verplicht om op objectieve wijze tot selectie van ondernemingen voor de toegang tot aanbestedingsprocedures te komen. De afdeling Infraprojecten en Advies van de Provincie Fryslân (hierna te noemen: IPA) brengt werken met een beperkte omvang middels onderhandse procedures op de markt. IPA geeft invulling aan de Aanbestedingswet door een pilot op te starten voor het opstellen van zogeheten shortlisten voor verschillende categorieën. Met het opstellen van deze lijsten per categorie werk krijgt IPA een overzicht van de ondernemingen die geschikt en belanghebbend zijn om dergelijke werken uit te voeren voor IPA. De gegadigden kunnen zich aanmelden voor de categorieën waar ze voor in aanmerking willen komen.

De Gegadigde verklaart door aanmelding dat zijn onderneming voldoet aan de gestelde selectie eisen. Daarnaast levert de Gegadigde digitaal een ingevulde eigen verklaring in. De diverse bewijsmiddelen worden pas bij selectie voor een uitvraag opgevraagd en gecontroleerd.

Zorg dat je erbij bent!

Na het aflopen van de eerste termijn van registratie, 1 maand na publicatie, stelt IPA de volgorde van de shortlist door loting vast. Alle aanmeldingen na deze loting worden onderaan de lijst geplaatst.

Om de opdrachtnemer te stimuleren om in control te zijn van het proces tijdens de uitvoering werkt IPA met een prestatiemeten-systeem. Voor dit prestatiemeten-systeem is gekozen om te werken met een standaard beoordelingsformulier.(het formulier is onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden). Dit formulier wordt tijdens de uitvoering continu door de opdrachtgever bijgehouden en de scores worden tijdens de bouwvergaderingen gecommuniceerd met de opdrachtnemer.

IPA behoudt zich het recht voor om de procedures te wijzigen en of het gebruik van de shortlisten te beëindigen. Let op dit betreft een pilot!. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken behoudt IPA zich het recht voor om gegadigde ondernemers buiten de shortlisten om uit te nodigen voor onderhandse opdrachten.

In de leidraad wordt uitleg gegeven over systematiek van shortlisten en de wijze van aanmelding.

Indien u hulp nodig hebt bij het inschrijven op deze aanbesteding, neem dan contact op met Smart Tenders.

 
Categorie Marketing Advies