40312713_s, eKantonrechter

Advocaten arbeidsrecht kunnen sinds afgelopen vrijdag procederen bij de eKantonrechter. Bij de eKantonrechter verloopt alle communicatie in principe via de website www.rechtspraak.nl. Er worden in principe geen stukken meer per post verstuurd. Wel vindt er nog een zitting plaats. Partijen kunnen echter afspreken dat ook een zitting niet nodig is. De procedure bij de eKantonrechter vindt op dit moment nog slechts op twee locaties plaats, namelijk in Rotterdam en in Den Bosch. Normaliter volgt de uitspraak binnen acht weken nadat het verzoekschrift is ingediend. Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen de uitspraak van de eKantonrechter.

Landelijk gebruik

Ondanks dat de procedure op dit moment slechts in Rotterdam en Den Bosch kan plaatsvinden, kan er landelijk gebruik van worden gemaakt. Partijen maken zelf de keuze tussen Rotterdam of Den Bosch. De procedure staat in beginsel open voor de meeste geschillen tussen een werkgever en een werknemer. Echter, niet voor geschillen tussen een werkgever en een statutair directeur. Een vereiste is namelijk dat het een zaak betreft, waarvoor normaal gesproken de kantonrechter bevoegd zou zijn. Dat is bij statutair directeuren niet het geval. Daarvoor is de rechtbank bevoegd.

Overige vereisten eKantonprocedure

Om in aanmerking te kunnen komen voor de procedure moet sprake zijn van een relatief eenvoudige zaak. Het geschil zelf moet eenvoudig van aard zijn. Verder dient het in beginsel mogelijk te zijn dat uitspraak wordt gedaan op basis van de schriftelijke stukken. De eKantonrechter heeft namelijk niet de mogelijkheid om uitvoerig nader onderzoek te doen. Ook moeten partijen het erover eens zijn dat er een procedure voor de eKantonrechter wordt gevoerd en moeten zij afzien van de mogelijkheid tot hoger beroep.

Beoordeling keuze en geschiktheid

De procedure voor de eKantonrechter kent een aanvraagfase en een inhoudelijke fase. In de aanvraagfase wordt beoordeeld of partijen ermee akkoord zijn dat een procedure voor de eKantonrechter wordt gevoerd en of het geschil hiervoor geschikt is. Als de verweerder meent een tegenvordering te hebben op de verzoeker zal de verweerder deze tegenvordering in de aanvraagfase moeten instellen. Het is niet mogelijk dit in de inhoudelijke fase te doen.

De tegenvordering dient betrekking te hebben op het onderwerp van het oorspronkelijke verzoek. Verder moet de tegenvordering voldoen aan de criteria die gelden voor toelating tot de eKantonrechter. Voldoet de tegenvordering hieraan niet, dan is de tegenvordering niet toelaatbaar. Als de tegenvordering niet, maar de vordering van de verzoeker wel toelaatbaar is, dan krijgt de verweerder de gelegenheid om terug te komen op zijn instemming met de eKantonprocedure.

Verzoekschrift en vervolg

De inhoudelijke fase start met een verzoekschrift. In dat verzoekschrift kan de verzoeker ook reageren op een eventuele tegenvordering van de verweerder.

De zitting wordt direct gepland nadat het verzoekschrift is ingediend. Eventuele verhinderdata dienen dan ook opgegeven te worden op het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend. Het is de taak van de verzoeker om zowel de verhinderdata van de eigen zijde als de verhinderdata van de zijde van de verweerder door te geven. Er mag slechts een beperkt aantal verhinderdata worden doorgegeven. Anders lukt het immers niet om binnen acht weken de zitting plaats te laten vinden en de uitspraak te doen. Een zitting is overigens niet verplicht. Partijen kunnen met elkaar afspreken dat zij daarvan afzien.

De verweerder wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de zitting een verweerschrift in te dienen. Als de eKantonrechter van mening is dat meer informatie nodig is voorafgaand aan de zitting zal hij dit partijen laten weten, zodat de betreffende informatie voorafgaand aan de zitting kan worden aangeleverd.

Digitale procedure

De communicatie verloopt in principe via de berichtenbox van partijen op de website www.rechtspraak.nl. Advocaten hebben hiertoe op dit moment al toegang. Datzelfde geldt voor rechtsbijstandjuristen. Op termijn krijgen ook anderen dan advocaten en rechtsbijstandjuristen toegang. De verwachting is dat dit vanaf de zomer in 2014 het geval zal zijn.

Doordat de communicatie in principe verloopt via de berichtenbox van partijen worden er geen stukken meer per post verstuurd. Het verzoekschrift en het verweerschrift inclusief eventuele bijlagen en eventuele aanvullende stukken worden slechts digitaal ingediend. De oproep voor een eventuele zitting vindt ook slechts digitaal plaats. Voor de uitspraak geldt dat daarvan wel een papieren afschrift kan worden opgevraagd, namelijk de grosse ofwel een afschrift van de uitspraak van de kantonrechter die aan de wederpartij kan worden betekend. Deze grosse is nodig als niet vrijwillig wordt voldaan aan de uitspraak. Dan zal de uitspraak immers ten uitvoer moeten worden gelegd, bijvoorbeeld door over te gaan tot beslag. Daaraan voorafgaand dient betekening plaats te vinden van de grosse door de deurwaarder.

 
 
Categorie Juridisch Advies