Duurzame inzetbaarheid: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken.

Duurzame inzetbaarheid gaat over maatregelen die getroffen moeten worden om ervoor te kunnen zorgen dat wij tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken . Het levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. De medewerker blijft langer vitaal (ook na zijn pensioen) en actief.

Argumenten om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid

 1. Nu al is ruim 50% van de medewerkers 50+.
 2. wij worden steeds ouder;
 3. wij gaan steeds later met pensioen;
 4. competenties en kennis van medewerkers willen wij niet verloren laten gaan;
 5. Zonder (bij)scholing komt de concurrentiepositie van de onderneming en baan van de medewerkers in gevaar;
 6. Wij kunnen minder aanspraak maken op goede sociale voorzieningen indien wij uitvallen in het arbeidsproces;
 7. De kosten van een medewerker die arbeidsongeschikt wordt en vervolgens in de WIA of IVA terechtkomt.  Voor een medewerker met een modaal inkomen  kan de kosten oplopen tot wel € 250.000,- . Is je onderneming verzekerd dan ga je dat wel merken in je premies.

Dat houdt in dat er aandacht besteed moet worden aan investeringen in de productiviteit en de inzetbaarheid van medewerkers. Deze investeringen – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden – vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. De medewerker houdt aansluiting met de arbeidsmarkt.

duurzame inzetbaarheid

Figuur bron Stichting Arbouw

Voorkomen arbeidsuitval

 • Allereerst zal de werkplek veilig moeten zijn en mag de gezondheid van de medewerker geen gevaar lopen. Dat is ook een wettelijke eis uit de Arbowet (art 5) Daartoe hoort iedere organisatie een bedrijfsrisico-inventarisatie (RI&E)( Arbowet art. 5)  te hebben met een plan van aanpak. Deze RI&E geeft een inventarisatie van alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen de onderneming. De organisatie moet een plek zijn waar medewerkers veilig en gezond kunnen werken.
 • Veel medewerkers hebben last van stress en dat kan leiden tot vaak langdurig verzuim. Ook leidt dat tot een lagere productiviteit. Deze stress hoeft niet altijd werkgerelateerd te zijn maar kan ook met de privé situatie te maken hebben. Veel medewerkers zijn ook mantelzorgers en dat kan een grote last zijn.  Duidelijkheid, communicatie, oog voor elkaar hebben, taakverantwoordelijkheid e.d. zijn bouwstenen waar de organisatie ‘winst’ kan behalen.
 • Medewerkers zijn het hoogst productief en het best gemotiveerd indien ze een stukje regie hebben over hun eigen werkzaamheden. Dat vergt voor traditionele ondernemingen een andere denkwijze. Zie ook het artikel in MT ‘minder managers, dat is goed voor de duurzame inzetbaarheid’
 • De ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel. Er komen nieuwe producten. Producten verouderen. Er komen nieuwe markten. Markten vallen weg. De techniek verandert voortdurend. Organisaties staan niet meer in een stabiele omgeving. Vrijwel alle ondernemingen moeten meeveren. Dat vraagt ook een andere inzet van de medewerkers dan vroeger. Vrijwel iedereen zal zich blijvend moeten scholen.  Dit inzicht moet bij de organisatie en bij de medewerkers wel duidelijk zijn.
 • Een topsporter zorgt met zijn voeding, training en slaappatroon dat hij/zij tot de best mogelijke prestatie komt. Nu wij minder kunnen terugvallen op sociale voorzieningen en langer moeten doorwerken, zullen wij wellicht ook onze levensstijl moeten aanpassen. Uiteindelijk willen wij zo lang mogelijk vitaal blijven. Ook na ons pensioen.

stress

Subsidiemogelijkheid ESF Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is ook een maatschappelijk thema dat de EU en onze overheid ook bezig houdt. Daarom is er een ESF- subsidie beschikbaar gesteld.

Het is mogelijk om vanaf 19 oktober 2015 om 9:00 uur tot en met 13 november 2015, 17:00 uur een aanvraag in te dienen bij het Agentschap SZW. De subsidie  voor Duurzame inzetbaarheid bedraagt per project maximaal 50 % van de projectkosten, met een maximum van € 10.000 per aanvrager.

De regeling is beschikbaar voor de volgende adviesactiviteiten:

 • Bedrijf-of organisatiescan;
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
 • Gezond en veilig werken;
 • Leercultuur voor werknemers;
 • Aanpassen organisatie van het werk;
 • Interne en externe mobiliteit;
 • Flexibele werkcultuur.

De belangrijkste criteria waaraan het project ‘duurzame inzetbaarheid’ moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling (zie hierboven).
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.

Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project ‘duurzame inzetbaarheid’ dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.

De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd.

Wat kan Kam-adviseur voor u betekenen?

Kam-adviseur zal met haar subsidieadviseurs voor u het ESF-subsidietraject ‘Duurzame inzetbaarheid’ begeleiden. Vanaf de aanvraag tot aan het evaluatiemoment.

In het traject zullen wij de volgende projectactiviteiten uitvoeren:

 1. Organisatiescan;
 2. Analyse van de resultaten uit de organisatiescan;
 3. Verzorgen van het duurzaamheidsadvies;
 4. Ondersteuning bij implementatie en uitvoering gedurende 6 maanden na oplevering van het rapport;
 5. Evaluatie van de resultaten van implementatie van het duurzaamheidsadvies.

Deze stappen worden  nader uitgewerkt in het plan van aanpak.

Beoogd resultaat

Als  goed werkgever en ondernemer verzuim zoveel mogelijk voorkomen en de medewerkers gedurende hun volledige loopbaan een prettige, sociale en verantwoorde werkomgeving bieden. Dit onderzoek moet speerpunten en inzichten opleveren van de aspecten waarin geïnvesteerd moet worden om de inzetbaarheid van de medewerkers nu en in de toekomst te garanderen en waar mogelijk de arbeidsparticipatie en productiviteit te verhogen.

Het resultaat van het onderzoek zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin de concrete stappen om het beoogd resultaat te realiseren zijn uitgewerkt. De uitvoering, monitoring en evaluatie van de begeleiding van de uitvoering van dit plan van aanpak voor de laatste stappen in het adviestraject.

 
 
Verwante publicatie:

 
Categorie Organisatie Advies