De toekomst van werken in Nederland vereist dat vier aspecten in beeld zijn: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. De commissie Regulering van Werk komt met vijf kernadviezen:flexibilisering

  • Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af
  • Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen
  • Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren
  • Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van alle werkenden en voor basisinkomenszekerheid voor alle werkenden
  • Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

Wendbaarheid

Het advies is om het voor werkgevers eenvoudiger te maken functie, arbeidsplaats en werktijd van werknemers aan te passen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Daar staat tegenover dat prikkels voor externe flex zouden moeten verdwijnen.

Duidelijkheid

Er moet duidelijkheid zijn over contractvormen: er zijn zelfstandigen, werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten dat qua duur en omvang van tevoren niet of moeilijk te overzien is. Uitzendkrachten krijgen vanaf dag één recht op arbeidsvoorwaarden gelijk aan werknemers bij de inlener.

Bemiddelaars (dus geen uitzendbureau) worden gelijkgesteld met werkgever voor betaling belastingen en premies, mits de betaling via de bemiddelaar loopt.

Weerbaarheid

Het hele werkende leven kan aan ontwikkeling gedaan worden met een persoonlijk ontwikkelbudget.

Wederkerigheid

Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht om vanaf dag één actief te werken aan het versterken/verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt.

Platformtechnologie

Wat betekent dit als het organisatiemodel is om arbeid te ondersteunen via platformtechnologie: PlatformVmZ . Hoewel de commissie Regulering (Borstlap) er feitelijk voor kiest dat werknemerschap de norm moet zijn biedt het werken met een platform ook binnen bovenstaande kaders de mogelijkheid om je loopbaan flexibel in te vullen en juist daardoor wendbaar te zijn.

 

Literatuur

Commissie Regulering van Werk. In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Januari 2020.

Leeuwen, S. van. (2018). Wendbare strategie op één A4. Van Duuren Management

Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP