Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe governancecode voor de zorg ingevoerd. De brancheorganisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke code. De nieuwe code is op 7 principes gebaseerd. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven, soms voorafgegaan door een korte introductie.

Uitwerking principes

Governancecode

De principes zijn:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij  de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
  3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
  5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
  7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Nadruk op innovatie

De governancecode wil sterk inzetten op innovatie ondersteunen. Dat gaat om toepassing van  ehealth, big data, robotica, biotechnologie en verduurzaming van de zorg. Daarnaast gaat het het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van  betrokken bestuurders, medewerkers en cliënten.

Nieuwe vormen van governance

Belangrijk is dat er ruimte is om nieuwe vormen van governance in te richten. Er komen steeds meer andere vormen van organisatie van zorg en welzijn die in onderlinge samenhang zijn georganiseerd zoals bijvoorbeeld in netwerken en samenwerkingsverbanden.

Kwaliteit: rol cliënt en professional

Het eerste principe raakt het bestaansrecht van de zorgorganisatie en geldt daarmee als toetssteen voor de governance van de zorgorganisatie. In zijn algemeenheid gaat het er om dat de organisatie zorg van goede kwaliteit biedt, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

Belangrijk is ruimte voor professionals om hier invulling aan te geven. Vertrekpunt is dus dat professionals  hun professionele verantwoordelijkheid voor goede zorg kunnen nemen en dragen. De professionele expertise staat centraal: het professioneel oordeel van (gekwalificeerde) medewerkers vormt de kern, vanuit de erkenning en waardering van de deskundigheid van professionals om evenwichtig om te kunnen gaan met de wensen van de cliënt, hun eigen professionele standaarden en de financiële, organisatorische en zorginhoudelijke (rand)voorwaarden van de zorgorganisatie

Literatuur

Governancecode Zorg 2022. BOZ

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP