Perspectief op wonen

De gemiddelde grootte van huishoudens neemt af, daarom neemt de behoefte aan kleinere woningen toe. Hoewel het om een beperkte beweging gaat, gaan meer mensen wonen in tiny houses vanwege lagere woonlasten, andere bestedingen of om duurzaamheidsredenen. Ook is sprake van collectivisering: meerdere mensen delen een huis of huishouden. Co- living met gelijkgestemden is populair onder jongeren en 55-plussers. Een andere woonvorm in opkomst is kangoeroe-wonen, waarbij meerder generaties samenleven.

Onder millennials is het idee van eigendom de afgelopen jaren enorm veranderd, mede ingegeven door de onbereikbaarheid van een eigen huis. Uit deze groep komt het idee van ‘Living as a Service’ (LaaS), dit houdt in dat bewoners maandelijks een bedrag betalen voor huur, services en nutsvoorzieningen. In algemene zin is er een toenemende behoefte aan flexibel wonen. Doordat we meer zijn gaan thuiswerken, zien we meer waardering voor de (private) buitenruimte van woningen.
 
woonvormen
 

Ontwikkeling seniorenhuisvesting

Er is een groeiende vraag binnen de ouderenzorg naar (nieuwe) woon(zorg)- concepten met meer aandacht voor veiligheid, gemeenschappelijkheid, geborgenheid en toegang tot zorg en diensten. Door veranderende wensen over levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel mensen hun leven ook op hogere leeftijd graag voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Een gevolg daarvan is dat zorg en ondersteuning vaker dichtbij of aan huis verleend gaan worden, om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

In 2040 worden er 3,6 miljoen alleenwonenden verwacht, met grote invloed op het aanbod en gebruik van woningen. Door scheiding en weduw(naar)schap zullen de alleenwonenden vooral ouderen zijn. Al decennialang zien we een toenemende trend om op hoge leeftijd thuis te blijven wonen. Er zijn echter onvoldoende geschikte woningen voor ouderen; ongeveer 140 duizend 65-plushuishoudens woonden in 2015 in een ongeschikte woning. Richting de toekomst zal het aantal thuiswonende ouderen verdubbelen naar ruim 2,5 miljoen in 2040. Dit vergroot uiteraard de vraag naar zorg aan huis.

Toekomstbestendig wonen

De zorg is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk een betekenisvol leven te laten leiden in hun eigen woon- en leefomgeving, ook als ze kwetsbaar en hulpbehoevend zijn. Ook community care, waarbij de oudere (met beperkingen) wordt ondersteund door de samenleving zelf, wordt steeds belangrijker.

InfraVitaal werkt samen met Sprenghenparc. Het model Sprenghenparc biedt passende toekomstbestendige woonvormen die bijdragen aan minder eenzaamheid, minder zorgbehoefte en een betere doorstroming op de woningmarkt. Het vertrekpunt is dat het creëren van voldoende passende woningen. Sprenghenparc is ontwikkeld om dat niet alleen mogelijk te maken maar ook te zorgen voor een effectieve energieregulering, veiligheid, comfort en een effectieve zorginzet waar nodig.

In een gebouwde omgeving dat is ontworpen op basis van de IVO platformarchitectuur weten de gebouwen en de omgeving uit zichzelf wat er moet gebeuren en wanneer, is toekomstbestendig en zelflerend (Artificiële Intelligentie ready). Het optimaliseert zichzelf en past zich automatisch aan.
 

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkelmatrix. Amsterdam: SWP
Ouder worden 2040. (2022). Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Whitepaper
Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP