Het gaat om initiatieven

Kern is om koplopers de ruimte te geven binnen het stelsel. Het gaat om het belonen van initiatieven die het meeste opleveren. Daarbij hoort passende contractering en financiering, passende wet- en regelgeving en passend toezicht. In ‘Waardegedreven zorg’ hebben we hier overigens al een uitwerking van gegeven.

Passende zorg

Kremer komt met een zestal stappen die zouden moeten leiden tot passende zorg:

  1. aanscherpen van de transitiedoelen.
  2. transparant maken van passende zorg
  3. inzichtelijk maken van passende contractering
  4. in kaart brengen van systeembelemmeringen
  5. toezicht houden op passende zorg
  6. transitiedoelen.

 
passende zorg
 

Kernvraagstuk

Kernvraag hoe we voor elkaar gaan zorgen in een sterk vergrijzende samenleving met meer zorgvraag en minder personeel. Passende zorg is zorg die past bij het leven van mensen én minder beroep doet op schaars personeel en middelen. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) bevat een werkagenda met 400 acties verdeeld over 10 thema’s: passende zorg, regionale samenwerking, acute zorg, zorglandschap, eerstelijnszorg, sociaal domein, preventie, arbeidsmarkt, digitalisering en contractering.

Implementatie passende zorg

De competentie van koplopers is om te zien wat goed is voor patiënt, burger en samenleving. Daarbij is behoefte aan een sociaal georiënteerde dynamiek waar koplopers maximaal worden ondersteund. Expliciteren van de transitiedoelen geeft richting en enthousiasmeert.

Door het zichtbaar maken van veel meer passende praktijken kunnen zorgaanbieders daarvan leren, kunnen patiënten beter kiezen waar ze geholpen willen worden en kunnen financiers initiatiefnemers helpen en onderliggende principes opnemen in de contractering ter opschaling.

Organisaties die werken aan passende, samenhangende, digitale en preventieve zorg mogen van financiers (verzekeraars/zorgkantoren/gemeenten) verwachten dat de contractering hen daarbij helpt.

Initiatiefnemers lopen vaak aan tegen wet- en regelgeving. Zo kunnen investeringen van gemeenten in het sociale domein leiden tot minder verpleeghuisopnames, maar ze kunnen niet betaald worden uit de besparingen bij zorgkantoren.

Toezichthouders moeten zich meer richten op passende zorg en transitiedoelen. Dat betekent leren van koplopers en dwingend stimuleren van achterblijvers.

Rol burgers en professionals

Heldere politieke doelen en een luisterend bestuur zijn verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van landelijke akkoorden. Daarnaast is het essentieel ook professionals en burgers bij die opstelling en uitvoering te betrekken.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2019). Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief. Amsterdam: SWP
Kremer, J. (2024, 15 april). Van marktmeester naar transitiemeester Passende zorg vereist responsief bestuur als overheidsagenda. Nijmegen
Peppel, R., H. Woldendorp, M. Veenvliet en A. Jeninga. (2023). Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap. Amsterdam: SWP