Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Maximaal 1,2% van het fiscale loon, de zgn. vrije ruimte, mag de inhoudingsplichtige besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt de inhoudingsplichtige geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de inhoudingsplichtige 80% loonbelasting in de vorm van een eindheffing. De inhoudingsplichtige hoeft hierover geen premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inhoudingsplichtigenheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

De impact van de WKR wordt onderschat. Het is niet enkel een financiële verandering, maar vraagt in veel gevallen ook een verandering van processen, gedrag en verantwoordelijkheden van directeuren c.q. managers. De WKR raakt iedere individuele werknemer, dus mede bepalend voor de impact binnen een organisatie

Sinds de invoering van de werkkostenregeling (2011) hadden inhoudingsplichtigen steeds de keuze om per 1 januari wel of niet de werkkostenregeling toe te passen.

Per 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor alle organisaties en is de keuze voor de WKR per die datum komen te vervallen. WKR is wet en moet worden uitgevoerd.

Alarm

Medio april 2015 had 60% van de bedrijven niet of bijna niets aan de WKR gedaan. Het risico straks 80% eindheffing te moeten betalen groeit dagelijks, in gevallen kan dit de bedrijf continuïteit beïnvloeden, mogelijk het einde van de bedrijfsvoering in zich houden.

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn nog 9 maanden te gaan tot 1 januari 2016 voor de inhoudingsplichtige om orde op zaken te stellen. In veel gevallen zal de inhoudingsplichtige te laat zijn tijdig de WKR te introduceren omdat er sprake van zou kunnen zijn dat arbeidsvoorwaarden aangepast moeten worden. Het arbeidsvoorwaardenoverleg vraagt tijd omdat overleg tussen werkgevers en vakbonden/OR nu eenmaal tijd vraagt. Rechten van werknemers veranderen niet door de komst van de WKR.

Interne organisatie

WKRpartijenPlaatje laat zien welke partijen bij de WKR worden betrokken. In de meeste organisaties is de communicatie tussen deze partijen moeizaam. Door de WKR worden partijen gedwongen meer met elkaar te communiceren, een fenomeen wat tot leuke uitdagingen zal leiden.

 

Systemen

Het monitoren van de overschrijding van de vrije ruimte zal periodiek gemonitord moeten worden. Personeelskosten lopen deels rechtstreeks via het grootboek en deels via het loonsysteem.

De inrichting van systemen vraagt aandacht met de zorg om de WKR periodiek te kunnen monitoren waardoor de directie vroegtijdig kan sturen als de grens van de vrije ruimte dreigt te worden overschreden.

Verantwoordelijkheid

In organisaties wordt gewerkt met budgets. De WKR moet onderdeel worden van budgets. Bovendien is een naleving- en sanctiebeleid gewenst. De vraag dient zich aan als het budget wordt overschreden, waardoor 80% eindheffing betaalt moet worden, wie gaat dan die rekening betalen. De budgethouder, het bedrijf, de budgethouder die zich houdt aan de regels, gaat die meebetalen aan de budgethouder die de fout is ingegaan?

Interessante gedacht om de sfeer in een organisatie te behouden, zeker met inzet van sancties.

Jurisprudentie

Door de komst van de WKR vervalt ook een belangrijk deel van de jurisprudentie. Deze zal opnieuw worden opgebouwd.

Conclusie

De WKR is de zoveelste regeling die door de Overheid wordt aangemerkt als een vereenvoudiging. Nu, dan is de WKR misschien voor de Belastingdienst, maar niet voor inhoudingsplichtigen. De WKR vraagt van inhoudingsplichtigen meer dan alleen een financiële verantwoording. De impact voor de organisatie is groot en het sanctiebeleid van de Overheid (80% boete) is ook niet mis en voor bedrijven bedreigend waar het gaat om de continuïteit van het bedrijf.

Daarnaast moeten bedrijven die nog niet met de WKR bezig zijn enorme haast maken om geen schade op te lopen op 1 januari 2016.
DUS VERLIES GEEN TIJD EN NEEM DE WKR SERIEUS.
 
ARGUSeyes B.V. help u graag. Recent hebben wij bij het UWV de WKR beoordeeld.
 

Verwante artikelen:

 
Categorie Financieel Advies