europese raadDe Europese Raad heeft de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG), waardoor de belastingdiensten sinds 2005 een betere toegang hadden tot inlichtingen over particuliere spaarders, op 10 november 2015 ingetrokken. De intrekking van de Europese Spaarrichtlijn is het gevolg van het aanscherpen van de maatregelen om belastingontduiking te voorkomen.

Achtergrond

Op het einde van de jaren 80 van de 20e eeuw zagen de eerste voorstellen het daglicht van wat we later de Europese Spaarrichtlijn zijn gaan noemen. Vijftien jaren zijn nodig geweest om in 2003 aan de eerste versie van de Europese Spaarrichtlijn te geraken. Per 1 juli 2005 is de Europese Spaarrichtlijn in werking getreden. Het was de bedoeling dat lidstaten elkaar nu automatisch inlichtingen zouden verschaffen over rente die ingezetenen van de EU hebben genoten op een bankrekening die wordt aangehouden in een andere lidstaat. De grensoverschrijdende rentebetalingen worden aldus geviseerd: de ontvanger van de rente moet in een andere lidstaat wonen dan die waar de uitbetalende instantie gevestigd is.

Reeds in 2008 stelde de Europese Commissie een verslag op waarin zij een aantal suggesties formuleerde met het oog op de wijziging en uitbreiding van het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn. Na lange onderhandelingen keurde de Europese Raad van 24 maart 2014 een richtlijn goed tot wijziging van de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2014/48/EU). De wijzigingen zijn vooral gericht op het uitsluiten van een aantal bestaande mechanismen (de bedragen overplaatsen naar een trust of een stichting), die toelaten de automatische gegevensuitwisseling naar de woonstaat van de uiteindelijk begunstigde of natuurlijk person van de interestbetaling te vermijden.

Transparantere belastingaanpak EU

De Europese Commissie heeft op 18 maart 2015 een pakket fiscale maatregelen gepresenteerd om belastingontduiking door bedrijven en schadelijke belastingconcurrentie in de EU aan te pakken. De Commissie stelde voor om de Europese Spaarrichtlijn in te trekken, omdat deze inmiddels achterhaald is door ambitieuzere EU-wetgeving die een zo breed mogelijk toepassingsgebied vereist van de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, met inbegrip van aan spaargelden gerelateerde inkomsten. Door de intrekking van de Spaarrichtlijn zal een gestroomlijnd kader voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen worden gecreëerd en worden voorkomen dat er rechtsonzekerheid of extra administratieve lasten ontstaan voor de belastingdiensten en het bedrijfsleven.

Tot slot

De Europese Raad keurde op 9 december 2014 Richtlijn 2014/107/EU goed. Deze richtlijn wijzigt de bestaande Bijstandsrichtlijn en vormt een belangrijke stap op het vlak van de automatische gegevensuitwisseling binnen de EU. Aangezien alle informatie die onder de Spaarrichtlijn wordt uitgewisseld toch al onder de gewijzigde Bijstandsrichtlijn zal vallen, kan de Spaarrichtlijn worden ingetrokken.

 

Verwante artikelen: