Binnen de zorg zijn steeds meer start-ups die zich bezig houden met nieuwe technologie voor de zorg. Wij hebben zelf het PlatformVmZ ontwikkeld, dat zzp ‘ers in de zorg ondersteund bij hun werkproces, hun juridische positie en hun administratieve afhandeling. Voor cliënten is CuraeVitel Balie ingericht die naast toegang op de zorg ook sensortechnologie en domotica concepten aanbiedt.

Daarnaast wordt op een aantal plekken in Nederland hoogwaardige zorgappartementen gebouwd. CuraeVitel Balie past in al haar woonprojecten Smart Home oplossing toe: van verlichting en verwarming tot veiligheid, zonwering, muziek en energiemanagement. De volledige woning wordt intelligent geautomatiseerd en dit gaat veel verder dan alleen de standaard domotica oplossingen.

Start-ups in de zorg houden zich vooral bezig met telemedicine en tools voor zelfmanagement

Start-ups in de zorg
Veel start-ups houden zich met name bezig met telemedicine, waarbij telecommunicatie en informatietechnologie worden ingezet om op afstand klinische zorg te kunnen bieden. Daarnaast richt een groot aantal startups zich op tools voor zelfmanagement, waarbij patiënten op eigen initiatief en gelegenheid diagnose en behandeling in gang kunnen zetten.

Reeds bijna 10 jaar geleden werd geconstateerd in het RVZ rapport Gezondheid 2.0 aangegeven wat de toepassingsmogelijkheden van digitale informatie zijn:

  • andere wijze van informatievoorziening stelt zorgconsument centraal
  • mogelijkheden voor zelfmanagement (contact met lotgenoten) worden vergroot
  • zorgverlener heeft contact met beter geïnformeerde patiënt die bewuster om gaat met adviezen
  • kostenneutraal
  • maakt ontwikkeling van communities mogelijk

Idenburg: ‘De interactie tussen  zorgconsument en zorgaanbieder zal steeds vaker gedigitaliseerd zijn. Deze technologische ontwikkelingen kunnen efficiencyvoordelen opleveren, maar ook nieuwe vraag oproepen. Dit beïnvloedt de kostenontwikkeling van de zorg, ook doordat automatiseringsvraagstukken gevolgd worden door nieuwe organisatievraagstukken. Onafhankelijk van deze consequenties zal de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener de komende jaren verschuiven van fysiek naar digitaal en aansluiten bij het digitaliseringsniveau van andere sectoren en het dagelijks leven van de consument’ (p. 102).

CuraeVitel Balie werkt aan de ontwikkeling van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Vanuit CuraeVitel Balie werken we met een tweetal partners aan de ontwikkeling van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin alle zorginformatie van een burger bij elkaar wordt gebracht. Het voordeel van een PGO is dat het volledig op de patiënt gericht is en door middel van ICT koppelingen de data van E-health technologieën, zoals wearables (meten op afstand, lab-uitslagen, röntgen e.d.) direct in het PGO geplaatst kan worden en deze gelijk beschikbaar zijn voor - en gedeeld kunnen worden met – andere zorgverleners. Deze wijze van organiseren voorkomt hiermee niet alleen onnodige dubbele diagnostiek maar geeft tevens helderheid in het behandelproces en medicatiegebruik.

CuraeVitel Balie werkt met een eigen e-health applicatie om professionals en cliënten te ondersteunen; het is ontwikkeld als een persoonlijke digitale assistent voor zorgprofessionals en cliënten. Zorgprofessionals worden volledig ondersteund bij de inrichting en uitvoering van het zorgproces. Cliënten worden ondersteund bij de invulling van zelfregie.