Doel van organisaties

Organisaties hebben als doel waarde te creëren voor cliënten. Dat betekent dat de missie, visie en strategie moeten leiden tot resultaten waar cliënten de waarde van ervaren. Management is dan het omzetten van middelen in toegevoegde waarde voor de klant. Daarna gaat het om het definiëren van resultaten. Het gaat om de vertaling van de jaarlijkse doelstellingen in tastbare doelen en richtlijnen. Deze tastbare doelen worden beïnvloed door de continu veranderende condities.

Aanpassingsvermogen van organisaties

De samenleving verandert: de huidige communicatiemogelijkheden bieden meer openheid en vragen om snelheid. Er wordt van organisaties verwacht  dat er altijd direct wordt gereageerd. Het vertalen van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de eigen organisatie is ingewikkelder geworden. De complexiteit neemt  toe. Dit betekent dat besturen (en toezicht houden) minder planbaar wordt en er sneller gereageerd en geacteerd moet worden. Het management dient daarom randvoorwaarden te creëren waardoor de professionals effectief kunnen opereren en te zorgen voor een professioneel en zakelijk werkklimaat waarin samenwerkingsrelaties optimaal worden vormgegeven.

Verdergaande digitalisering gaat er om tot datagedreven inzicht, inrichting en sturing te komen. Werken vanuit data houdt in dat de organisatie ingericht wordt om eenduidig te registreren in de werksystemen. Want dat leidt tot datakwaliteit. Maar ook dat data eenduidig worden geanalyseerd, met gebruik van juiste definities en prestatie-indicatoren. En dat op basis van deze analyses vervolgens de juiste sturende activiteiten worden uitgevoerd.

De essentiële onderdelen van dit datagedreven organiseren zijn:

  • Oorzaken: wijzigingen in de taakuitvoering leiden tot een businessintelligence respons.
  • Methoden/basisprincipes: analyseren grof de afwijking(en).
  • Medewerkers: verstrekken vanuit hun expertise mogelijke oplossingen.
  • Materiaal: middelen die de oplossingen mogelijk maken.
  • Hardware: versterken de effectiviteit van de adequate respons.
  • Gevolg/effect: feedback voor het verbeteren van ondersteunende methoden en materialen en (bij)sturing op uitvoerende medewerkers en hardware

Datagedreven organiseren biedt een toekomstbestendige opzet van de werkprocessen maar vergt veel van management en professionals.

Datagedreven organiserenLiteratuur

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP