Er is sprake van een toename van disruptie (verstoringen) als gevolg van blockchain, digitale platformen, Artificiële Intelligentie en Internet of Things.

IC problematiek

In tijden van disruptie veroorzaakt door maatschappelijke veranderingen, technologische en ecologische verschuivingen verdwijnt het systeemevenwicht. Dan ontstaat in systeemtermen chaos, en zoekt het systeem een nieuw evenwicht. Tijdens het aanpassingsproces (door middel van controle, ontwerp en operationele regulering) worden organisaties voortdurend met onzekerheid geconfronteerd. Anders gezegd: organisaties passen zich aan door te experimenteren. We zien om ons heen dat ieder systeem dat draait om doelmatigheid buffercapaciteit mist. Het mist veerkracht en gaat bij iedere verstoring plat: de IC problematiek.

Nieuwe verbindingen

Kern van de disruptie is het digitaal verbinden van vraag en aanbod (Amazon).  Dit betekent dat werkprocessen volstrekt anders worden ingericht, maar ook dat nieuwe vaardigheden en competenties nodig zijn. Kijkend naar de toekomst zijn daarom echter menselijke vaardigheden essentieel om een nieuwe werkomgeving vorm te geven: innovatie, creativiteit, ondernemerschap, empathie en verbindingen. Geavanceerde  technologieën vereisen mensen die begrijpen hoe ze werken en kunnen innoveren, ontwikkelen en aanpassen.

Ontwikkeling competenties

Leren omgaan met de onzekerheid die grote veranderingen meebrengen, is van groot belang. De vraag is nu tweeërlei: waar moet een professional competent in zijn en hoe wordt ervoor gezorgd dat het hoogste competentieniveau (ook bij veranderende omstandigheden) wordt bereikt. Competenties ontwikkelen en verbeteren begint met het stellen van een duidelijk doel. Bij disruptie gaat het erom de confrontatie aan te gaan met het gegeven dat er een fundamentele verandering moet plaatsvinden in wie we zijn, wat wij doen en hoe we het doen.

Leermodel

Organisaties en professionals functioneren als systemen. De taak van dit systeem is het realiseren van organisatiedoelen. Dit wordt bereikt doordat mensen prestaties leveren die een resultaat opleveren voor klanten. Hiervoor is een simpel leermodel ontwikkeld dat er als volgt uit ziet:
 
disrupties
 
Organisaties en professionals produceren resultaten voor klanten. Om dat te kunnen doen moeten prestaties worden geleverd die een klantgericht resultaat opleveren. Prestaties veronderstellen competenties. Bij veranderende omstandigheden (toename van complexiteit) vereisen competenties leren. Leren kan weer het beste door het opdoen van ervaringen, die voortvloeien uit het proces en de uitkomst van het verwezenlijken van resultaten.

Literatuur

Reijerse, C. en H. Woldendorp. (2000). Prestaties en competenties managen. Organisatieverandering en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum

Schwartz, J. en S. Riss. (2021). Work disrupted. Opportunity, resilience, and growth in the accelerated future of work. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons