Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Daartoe kan een goede samenwerking met een ander bedrijf zeker veel bijdragen.
 
samenwerking tussen bedrijven
 

De voordelen
Te denken valt daarbij onder meer aan:

 • gezamenlijke marketing en distributie
 • openstellen van elkaars markten
 • bundelen of uitwisselen van kennis en vaardigheden
 • realiseren van schaalvoordelen op gebied van inkoop en productie

Er is dus in ieder geval geen gebrek aan rationele motieven om met een ander bedrijf samen te werken.

Waarom wordt dan toch nog veel te weinig gebruik gemaakt van de vele vormen van strategische samenwerking die de ondernemer tot zijn beschikking heeft?

Hindernissen
Groot struikelblok voor een vruchtbare samenwerking vormen vaak de persoonlijke motieven, waarvan de ondernemer zich soms niet eens bewust is.

Schaadt de samenwerking het imago van mijn bedrijf niet? Is de ander wel te vertrouwen en lever ik niet teveel autonomie en macht in? Lijdt mijn reputatie als zelfstandige ondernemer niet onder dit partnership?

Dat zijn natuurlijk allemaal legitieme vragen, die elke verstandige ondernemer zich zal stellen. Dit soort onzekerheden, opgeteld bij de grote faalkans die samenwerken in de praktijk nou eenmaal met zich meebrengt, vormen echter een enorm obstakel voor een succesvol partnership.

Toch moeten ondernemers zich niet te snel laten afschrikken. Ook starters hebben een hoge faalkans, maar elk jaar verschijnen er toch weer meer dan 120.000 enthousiaste nieuwe ondernemers aan de streep.

Zorgvuldige aanpak is een vereiste
Gezien de evidente voordelen die er te behalen zijn, loont het zeker de moeite te onderzoeken waarom samenwerkingsverbanden vaak geen lang leven beschoren zijn en wat voor soort voorzorgsmaatregelen er getroffen kunnen worden om dat trieste lot te vermijden.

Veel onzekerheid kan worden weggenomen, wanneer er een duidelijke en herkenbare route naar een eventuele samenwerking wordt uitgestippeld.

Na de verkennende fase, waarin de beste kandidaat wordt geselecteerd, volgt de fase waarin beide partijen het eens worden over de gemeenschappelijke doelstellingen.

Daarna wordt de daarvoor meest geëigende samenwerkingsvorm gekozen en tenslotte gaat men over tot de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Natuurlijk is het niet voldoende als alle neuzen dezelfde kant opstaan. Het is een begin, maar een succesvolle samenwerking vergt echter veel meer.

De 9 geboden
Ervan uitgaand dat beide bedrijven strategisch, organisatorisch en operationeel goed bij elkaar passen en dat ook de bedrijfscultuur niet teveel verschillend is, moeten een aantal geboden in acht worden genomen:

 1. strikte naleving van de afspraken
 2. geen eenzijdige wijziging van de spelregels
 3. een mentaliteit van "voor wat hoort wat"
 4. een bereidheid wat extra's te doen
 5. geen uitbuiting van een machtspositie
 6. ingetogenheid bij genoten voordelen
 7. respect voor elkaars bedrijfscultuur
 8. evenwichtige reactie op misverstanden
 9. goede onderbouwing van behaalde resultaten

Een samenwerkingsverband dat deze geboden goed in het oog houdt, geholpen door een goede structuur en duidelijke transparante procedures, heeft een uitstekende kans van slagen.
Zeker als de leiding ook nog voldoende flexibel en communicatief is.

Pas dan is er een goede vertrouwensbasis en draagvlak voor samenwerking tussen beide ondernemingen en kan er er een meerwaarde ontstaan, waarvan beiden profiteren.

Het valt best wel te begrijpen, dat veel ondernemers terugschrikken voor de complexiteit van een samenwerking en de vele mitsen en maren.

De vraag is echter gerechtvaardigd of ondernemers zich eigenlijk wel kunnen veroorloven dit soort mogelijkheden blijvend te negeren.

(Google auteur)
==================================================

Hieraan gerelateerde artikelen zijn:

 
Categorie Organisatie Advies