strategische samenwerking, 31364187 - business team builds a new company with puzzleIn het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot beletsel voor succes.

Die twijfel bestaat er ternauwernood ten aanzien van de diverse vormen van strategische samenwerking.( ook wel strategische allianties, participaties of "partnering" genoemd) Weliswaar is volgens vele onderzoekingen het faalpercentage met circa 50% niet veel lager dan bij overnames en fusies, de financiële consequenties van een mislukking zijn echter overzichtelijk.

De voordelen van strategische samenwerking

Strategische allianties kunnen vaak op korte termijn en tegen veel lagere kosten vergelijkbare voordelen bieden als bij een fusie of overname, echter zonder de "gebruikelijke" problemen. Zij worden wel omschreven als kopen zonder te betalen.

Het stelt bedrijven in staat tegen een veel geringer risico dezelfde doelstellingen te verwezenlijken als bij een fusie of overname. Denk hierbij aan toegang tot andere markten, uitbreiding van het assortiment voor bestaande klanten, vermindering van de R&D kosten, gezamenlijke inkoop, snellere aanvoerlijnen ect.

Om deze voordelen op eigen kracht te verkrijgen is dikwijls een forse kapitaalsinjectie nodig. Men kan de strategische alliantie dus ook zien als een "virtuele" financieringsvorm!

Er bestaat een breed scala van strategische samenwerkingsverbanden. In de regel hebben zij gemeen , dat zij projectoverstijgend zijn en lange termijn doelstellingen hebben.
De volgende vormen kan men hierbij onderscheiden:

  • licenties, franchisecontracten en dealerships, waarbij de feitelijke samenwerking vaak beperkt blijft tot een contractuele afspraak. Van een gelijkwaardige samenwerking is dan geen sprake.
  • strategische allianties waarbij bedrijven van elkaars mogelijkheden en middelen gebruik maken zonder dat er posities in elkaars kapitaal worden ingenomen. Zo kan men op het gebied van marketing elkaars klantenbestanden gebruiken. Denk ook aan bedrijven die complementaire producten voeren en gezamenlijk de verkoop organiseren.
  • de hierboven genoemde samenwerking kan ook intenser zijn, wanneer bedrijven een minderheidsparticipatie uitwisselen in elkaars aandelenkapitaal.
  • tenslotte kan maximale integratie van de alliantie bewerkstelligd worden middels een joint venture, waarbij de partners een nieuw bedrijf oprichten waarin zij beiden deelnemen.

Wil men een professionele samenwerkingsrelatie met een ander bedrijf aangaan, dan dient men zorgvuldig te werk te gaan. Het hoge faalpercentage, dat voornamelijk te wijten is aan tegengestelde belangen, een moeizame balans tussen controle en vertrouwen en gebrek aan een degelijke voorbereiding, is bij een gestructureerde aanpak onnodig.

Falen van de samenwerking kan vermeden worden

In het formatieproces van de strategische samenwerking dient na een zorgvuldige partnerselectie een zo uitgebreid mogelijk ondernemingsplan voor die samenwerking opgesteld te worden. Daarin komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod:

  • duidelijke doelstellingen van de samenwerking
  • een overzichtelijke compensatiestructuur
  • afspraken over een effectieve coördinatie
  • een beschrijving van ieders inbreng
  • evaluatiemomenten en eventuele beëindigingsvoorwaarden

Na deze zorgvuldige voorbereiding volgt de feitelijke implementatie van de afspraken. Hierbij wordt de formele overlegstructuur ingericht, inclusief rapportage, en wordt ervoor gezorgd dat daardoor een goede vertrouwensband tot stand komt. Dat kan men nog bevorderen door mensen uit te wisselen.

Bij dit alles moet erop worden toegezien dat de eigen bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk verstoord worden, geen onnodige overhead wordt gecreëerd door de verslaggeving en dat geen onbedoelde kennislekkage plaatsvindt.

Conclusie:

Globalisering en de toenemende complexiteit en snelheid van het zakelijk werkterrein bieden enerzijds vele mogelijkheden, maar vormen anderzijds ook vele bedreigingen voor de ondernemingen.

Effectief omgaan met de mogelijkheden en het hoofd te bieden aan de bedreigingen, overstijgt in veel gevallen de financiële en fysieke mogelijkheden van bedrijven.

Om dan toch aan de groeidoelstelling vorm te geven zonder substantiële kapitaalsinjecties, is een strategische alliantie vaak de enige weg.

Absolute voorwaarde hierbij echter is, net zoals bij het opstarten van een nieuw bedrijf of expansie op eigen kracht, dat een gedegen zakenplan wordt gemaakt.
 
 

Zoekt u een zakenpartner? Kijk dan hier.

 
 
Zie voor meer informatie en tips:

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies