Participatieve energie

Het begint met het aanboren van ‘participatieve energie’ van professionals. Daarnaast gaat het om open innovatie. Iedereen die mee wil doen (zorgprofessionals; cliënten; gezinssystemen) moet kunnen participeren: het gaat om open innovatie. Organisaties kun je definiëren als systemen die bestaan uit mensen, met gedachten, doelen, motieven, waarden en vooringenomenheden.

Hoe zorg je er nu voor dat je eigen ideeën ook door anderen worden opgepakt.  Het gaat om drie eigenschappen: actiegerichtheid, verbindend (platform verbinden met zorg) en het is uitbreidbaar. Wij zijn net begonnen om groepen zzp‘ers op basis van een door ons ontwikkeld verdienmodel te faciliteren.

Participatiepremie

De participatieve energie vertaalt zich in een participatiepremie. Daarin komt het voordeel voor deelnemers naar voren. Die premie ziet er zo uit (iets van waarde x + zingeving) x participatie = participatiepremie. In de verbondenheid gaat het niet alleen om een nieuw denken, maar ook om nieuwe aannames en waarden. We merken het ook onder zzp‘ers hoe lastig het is om te denken en handelen als een ondernemer in de 21e eeuw.

Adaptief vermogen

Wat zijn de onderliggende waarden van ons platform (www.platformvmz.nl): bouwen aan relaties en teams (overigens ook afscheid nemen van professionals die andere waarden hanteren). Daarnaast flexibel en in dialoog blijven met steeds veranderende omstandigheden: daarom werken we met eigen software. Openstaan voor mogelijke toekomstscenario’s. Daarom doen we ook niet aan belangenbehartiging: die is vrijwel altijd defensief. Ons vertrekpunt is dat er altijd regels, wijzigingen etc zijn en dat je daar adaptief en intelligent mee om moet gaan.
 
toekomstbestendigheid van zorgorganisaties

Systeemwereld

In de huidige opvattingen over de inrichting van zorgorganisaties wordt veel gebruik gemaakt van de tweedeling leefwereld versus systeemwereld. De ordening in systeem- en leefwereld komt voort uit het gedachtegoed van de Duitse filosoof Jürgen Habermas: zijn centrale punt is dat de leefwereld wordt gekoloniseerd door de systeemwereld.  De tweedeling leidt regelmatig tot een positieve connotatie voor de leefwereld en een negatieve connotatie voor de systeemwereld (bijv. zorginstellingen). Habermas vertaalt deze logica zelf naar twee vormen van rationaliteit: binnen systemen is sprake van een ‘doel-middel rationaliteit’; binnen de leefwereld is sprake van een ‘communicatieve rationaliteit’.

De tweedeling tussen systeem- en leefwereld is volgens mij niet zo interessant. Beer: een systeem is wat het doet. Hiermee kun je ook systemisch kijken naar een leefwereld. Afhankelijk van de vaststelling van het systeem kan daarmee de relatie tussen burger, professional en management nader worden ingevuld. Door systemisch te kijken kan een dialoog worden gevoerd op basis van communicatieve rationaliteit: hoe kan de interactie optimaal worden vormgegeven.

Verandermanagement

Veranderkundig gaat het er om je eigen verbeelding niet te beperken m.b.t. organisatievormen, werkprocessen en werkpraktijken. Vanuit het geschetste perspectief draagt iedereen die betrokken is bij de organisatie bij aan het management ervan.

Literatuur

  • Heimans, J. en H. Timms. (2018). New power. Hoe macht verschuift en wat dat voor ons betekend.  Amsterdam: Business Contact
  • Zohar, D. (2017). Quantum leiderschap. Een blauwdruk voor organisaties van de 21ste eeuw. Amsterdam: Business Contact
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum