Meerwaarde van data

data gedreven

Voor organisaties geldt steeds meer dat ze het belang en de toegevoegde waarde van data meer gaan inzien. Op basis van data wordt het empirisch onderbouwd hoe de primaire processen in de eigen organisatie kunnen worden verbeterd. De omgeving rond organisaties wordt steeds complexer en daarmee ook het informatiebeleid. De noodzaak van een duidelijke visie op informatievoorziening is dus groot.

Door de beschikbaarheid van informatie krijgen organisaties meer en sneller zicht krijgen op de effecten van hun handelen. Organisaties gaan zich steeds flexibeler organiseren om meer op maat aan te kunnen sluiten bij de opgaven waar ze voor staan. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer netwerkstructuren ontstaan.

Datagedreven sturing

Daarbij is het belangrijk te werken met nieuwe sturingsmodellen: datagedreven sturing. Dit wordt nog belangrijker doordat platformen steeds meer zorgen voor nieuwe verbindingen tussen autonome partijen (www.platformvmz.nl).  Platformen bundelen niet alleen vraag en aanbod, maar kunnen ook andere partijen in staat stellen om tot innovatie te komen. Je ziet dan ook de opkomst in de zorg van  bedrijven als Apple, Google en Samsung.

Werken vanuit data houdt in dat de organisatie ingericht wordt om eenduidig te registreren in de werksystemen. Want dat leidt tot datakwaliteit. Maar ook dat data eenduidig worden geanalyseerd, met gebruik van juiste definities en prestatie-indicatoren. En dat op basis van deze analyses vervolgens de juiste sturende activiteiten worden uitgevoerd.

Datagedreven organiseren

De essentiële onderdelen van dit datagedreven organiseren zijn:

  • Oorzaken: wijzigingen in de opdracht dragen zorg voor een businessintelligence respons.
  • Methoden/basisprincipes: analyseren grof de afwijking(en).
  • Medewerkers: verstrekken vanuit hun expertise mogelijke oplossingen.
  • Materiaal: middelen die de oplossingen mogelijk maken.
  • Hardware: versterken de effectiviteit van de adequate respons.
  • Gevolg/effect: feedback voor het verbeteren van ondersteunende methoden en materialen en (bij)sturing op uitvoerende medewerkers en hardware.

Door het analyseren van datasporen kunnen profielen worden gedefinieerd die leiden tot maatgerichte diensten. Gebruikers zullen zich steeds meer bewust worden van hun eigen positie in het informatielandschap.

Literatuur

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP