Praktisch handelen

Wat is de impact van platformtechnologie op de arbeidsmarkt? De discussie daarover is nog lang niet afgerond. Martijn Arets, platformexpert geeft aan: ‘Als je wilt weten hoe de platformeconomie in elkaar zit, dan moet je actief participeren.’  Het PlatformVmZ is 1 januari 2017 gestart; we kunnen dus spreken over de eerste ervaringen.
 
 platformtechnologie
 
Binnen de zorg wordt de inzet van zzp ‘ers door reguliere zorgorganisaties vaak negatief geduid. Dat is vreemd. Door platformtechnologie is het mogelijk zorgprofessionals maximaal te ondersteunen: lage administratieve lasten, borging van kwaliteit en gemakkelijk declaratieverkeer. De zorgprofessionals kunnen zich verder volledig op hun vak richten.

Voorkeuren zijn bepalend

De commissie-Borstlap bracht eind juni een tussenrapport uit. Het gaat er om de arbeidsrelaties te ordenen, transactiekosten te verlagen en innovatie te bevorderen. Juist een platform maakt dat mogelijk. Keuzes van professionals zou je moeten faciliteren en niet moeten tegenhouden. Het gaat  er om de veranderende voorkeuren van werkenden omtrent werk en/of privé beter met elkaar te  combineren en de organisaties waarbinnen werk wordt verricht wendbaar te houden.

Op weg naar hybriditeit?

Essentieel wordt het om nieuwe concepten voor die hybride arbeidsmarkt te ontwikkelen:

  • op niveau samenleving (creëren van randvoorwaarden om om te kunnen gaan met een digitale omgeving);
  • op niveau van bedrijfstakken (invulling van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden);
  • op niveau van organisaties (verhouding vast/flexibel)
  • op niveau individuen (in hoger onderwijs vindt nu al verschuiving plaats: student bepaalt eigen (individuele) programma en ontwikkelt, coördineert en stuurt daar op).

Hybriditeit speelt in op ondernemerschap: deel van de tijd als ondernemer werken, deel in loondienst. Een bepaalde periode volledig als ondernemer (zzp ‘er) werken en een bepaalde periode in loondienst gaan. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft in februari 2018 het rapport ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ uitgebracht.

Nodig is sociale innovatie

Een aantal constateringen:

  • Flexibiliteit is zinvol als ze bij de aard van het werk past
  • Sommige vormen van flexibel werk pakken nadelig uit voor innovatief werkgedrag, scholing en consumptie

De WRR geeft aan dat de beste aanpak op organisatieniveau sociale innovatie is. Ondernemende werkenden (in welke arbeidsvorm dan ook) kunnen juist zorgen voor groei en kwaliteitsverbetering. Anders gezegd: door in verbinding te staan met mogelijkheden en geloof te hebben in de ambities (authenticiteit) van mensen kan vormgegeven worden aan hybride arbeidsvormen.

Literatuur

  • In wat voor land willen wij werken? Discussienota van de Commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. 20 juni 2019 WRR.
  • 'Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ februari 2018 Woldendorp, H. (2018).
  • Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2018