Flexibilisering leidt steeds meer tot een hybride arbeidsmarkt

Hybride arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt zich steeds meer naar een gedifferentieerde (hybride) opzet. Dit betekent dat naast mensen in loondienst, inmiddels 800.000 werknemersbanen bij uitzendbureaus zijn en bij 1.1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp ‘ers actief zijn (De arbeidsmarkt in cijfers 2017, CBS: 2018).

Dit wordt mede veroorzaakt door een fundamentele maatschappelijke verschuiving: een door digitale informatie gevoede omgeving biedt nieuwe kansen (globalisering; netwerkorganisaties; thuiswerken; verbinding producent/consument) , maar ook nieuwe vraagstukken (meerwaarde (?) contracten voor onbepaalde tijd bij snelle wijzigingen van bedrijfstakken en bedrijven: door een andere verbindingen tussen consument en producent vallen ontslagen in financiële wereld doordat consumenten steeds meer zelf doen).

Hybride arbeidsmarkt: flexibilisering als structuurkenmerk

Essentieel wordt het om nieuwe concepten voor die hybride arbeidsmarkt te ontwikkelen:

  • op niveau samenleving (creëren van randvoorwaarden om om te kunnen gaan met een digitale omgeving);
  • op niveau van bedrijfstakken (invulling van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden);
  • op niveau van organisaties (verhouding vast/flexibel)
  • op niveau individuen (in hoger onderwijs vindt nu al verschuiving plaats: student bepaalt eigen (individuele) programma en ontwikkelt, coördineert en stuurt daar op).

Anders gezegd: het klassieke denken over arbeidsvoorwaarden in cao’s en daarop gebaseerde vaste contracten gaat belemmerend werken; nodig is een verschuiving naar concepten gericht op hybriditeit, ontwikkeling, vitaliteit en duurzaamheid en contextsensitiviteit.

De huidige discussie over het terug laten gaan van flexibele contracten is daarmee weinig zinvol. Verstandiger is het na te denken over nieuwe vormen op de arbeidsmarkt. Hybriditeit speelt in op ondernemerschap: deel van de tijd als ondernemer werken, deel in loondienst. Een bepaalde periode volledig als ondernemer (zzp ‘er) werken en een bepaalde periode in loondienst gaan.

De toekomst van de flexibele arbeidsmarkt

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft februari 2018 het rapport ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ uitgebracht.
Een aantal constateringen:

  • Flexibiliteit is zinvol als ze bij de aard van het werk past
  • Sommige vormen van flexibel werk pakken nadelig uit voor innovatief werkgedrag, scholing en consumptie

Ons platform maakt het mogelijk om goed om te gaan met deze constateringen. Echter bij zzp ‘ers speelt altijd de vraag of er voldoende werk is en dat leidt dan weer tot (mogelijke) financiële stress. Uit onderzoek blijkt dat flexwerk vooral nadelig is voor de leer- en ontwikkelmogelijkheden op het werk. Vandaar dat we via ons platform die mogelijkheden willen vergroten.

De WRR geeft aan dat de beste aanpak op organisatieniveau sociale innovatie is. Ondernemende werkenden (in welke arbeidsvorm dan ook) kunnen juist zorgen voor groei en kwaliteitsverbetering.
Autonomie verslaat controle

Doelstellingen van PlatformVMZ

PlatformVmZ heeft tot doel nieuwe concepten te ontwikkelen. Dat doen we door het samenbrengen van (collectieve) ambities, duurzaam ontwikkelen van talenten, sturen op een coöperatieve cultuur (niet ondernemer tegenover werknemer, maar werkgever, zzp ‘er, werknemer en consument in nieuwe samenwerkingsvormen) en het vergroten van wendbaarheid en leren.

Het platformVmZ richt zich specifiek op de zorg. De ervaringen kunnen echter breder worden toegepast.
Anders gezegd: door in verbinding te staan met mogelijkheden en geloof te hebben in de ambities (authenticiteit) van mensen kan vormgegeven worden aan hybride arbeidsvormen.

Platformtechnologie

Het gaat er op systeemniveau om, om het overkoepelende proces van het ontwikkelen en communiceren van nieuwe ideeën en daardoor het vergroten van creativiteit en innovatie via platforms en daaraan gerelateerde tooling te faciliteren.

Het platformVmZ is zo ingericht dat hoogwaardige ondersteuning inzet van verschillende vormen van flexcapaciteit mogelijk maakt. Het platformVmZ garandeert de zelfstandigheid van zzp ‘ers bij inzet in samenwerkingsvormen.

Het platformVmZ biedt een virtueel hoofdkantoor voor zzp ‘ers die een samenwerkingsverband (startup) zoeken. Daarnaast beschikt het platform over eigen matchingssoftware die online inzet van flexkrachten faciliteert. Via onze adviespoot VmZadvies (www.VmZadvies) bieden wij ondersteuning aan organisaties die werken aan moderne vormen van flexibilisering.

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies