Uitwisseling data

Ondanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om van te leren nog zeer beperkt. Interoperabiliteit is daarbij van groot belang: hanteren van dezelfde definities, vastleggen van IT- en datastandaarden.

Gerichte toepassing van platformtechnologie brengt uitkomst. Door de inrichting van een IT-platform wordt het mogelijk om (technologische en digitale) innovaties op een intelligente manier te integreren in de levering van zorg. Een IT-platform is nodig om samenwerking binnen geïntegreerde praktijkeenheden te faciliteren en vergelijking en rapportages van uitkomsten en kosten mogelijk te maken.

Inrichting IT platform

Een IT-platform kent de volgende elementen: het is ingericht rondom (de aandoening van) de patiënt, gebruikt gestandaardiseerde terminologie en datavelden zodat iedereen dezelfde taal spreekt, en omvat alle verschillende typen data zodat alle zorgverleners het volledige overzicht hebben. Het gaat dus om:

  • IT-platform dat het mogelijk maakt om digitaal te communiceren met andere professionals;
  • IT-platform dat het mogelijk maakt geregistreerde gegevens, zoals dossiers en zorgplannen, uit te wisselen;
  • IT-platform dat het mogelijk maakt dat de patiënt/cliënt toegang heeft gedurende het gehele zorgtraject;
  • monitoren van prestaties om (geïntegreerde) zorgverlening te faciliteren;
  • digitale hulpmiddelen voor patiënten/cliënten om actief te zijn bij zelfmanagement.

De betrokken zorgorganisaties, al dan niet samenwerkend in netwerken, hebben behoefte aan een dataplatform dat primaire en ondersteunende processen in samenhang ondersteunt. Blockchain biedt mogelijkheden bij het uitwisselen van gegevens.

Vertaling naar strategische agenda

De strategische agenda betreft: het onderbouwen van een zorgportfolio, het bereiken van kwaliteitsverbetering en kostenverlaging, inbedden in regionale structuur, ontwikkelen van ketens die patiëntwaarde verhogen, en beperken zorgvolume. Dit vertaalt zich dan naar een structuur voor regionale (keten) samenwerking, een (ICT) infrastructuur, het stimuleren van een cultuur voor verbeteren op uitkomsten en het faciliteren van de verandering zelf.

Echter, om de kwaliteit van zorg substantieel te verbeteren is het meten en publiceren van proces compliance en uitkomsten van zorg cruciaal. Op basis van deze uitkomsten kunnen ziekenhuizen dan concurreren om de gunst van verzekeraars en patiënten, om zo de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te verbeteren.

Vaststelling betrouwbaarheid zorglevering

De betrouwbaarheid van een ziekenhuis wordt bepaald door:

  • De manier waarop uitkomsten worden gemeten en gemonitord.
  • De manier waarop verantwoordelijkheid en verantwoording van de medische professionals is vormgegeven
  • De manier waarop procesoptimalisatie en standaardisatie wordt toegepast
  • De cultuur van de organisatie.

Dit vertaalt zich schematisch als:
platformtechnologie
Vier samenhangende factoren zijn hiermee van invloed op het niveau van betrouwbaarheid van een ziekenhuis.

 

Literatuur

Ikkersheim, D. (2013). The Dutch health reform: creating value. Proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2019). Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief. Amsterdam: SWP

Porter, M.E., & Teisberg, E.O. (2006). Redefining health care. Creating value-based competition on results. Boston, MA: Harvard Business School Press

Porter, M.E., & Guth, C. (2012). Redefining German health care. Moving to a value-based system. Heidelberg, Duitsland: Springer