Digitale inrichting

InfraVitaal ondersteunt die digitale transformatie. Een digitale inrichting van de gebouwde omgeving helpt om gemeenschappen te creëren. Een vitale omgeving kenmerkt zich door: toegankelijkheid van voorzieningen, een functionele infrastructuur, mogelijkheid voor ontmoetingen en sociale cohesie, kwaliteit van leven vanwege de veiligheid en privacy. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van digitale technologieën.
 
gebouwde omgeving
 

Inzet AI

Het gebruik van AI is echter niet zonder risico’s. Het overmatig vertrouwen op AI kan leiden tot verminderde menselijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot minder toezicht op de ethische en morele aspecten.

Gemeenten kennen een datavoorziening-tool die betrouwbare en bruikbare geografische informatie online inzichtelijk maakt op een digitale kaart. De datavoorziening-tool is grotendeels gevuld met data die openbaar toegankelijk zijn. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt informatie die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij het schrijven van de Transitievisie Warmte of het verdelen van de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie.

De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) helpt gemeenten om beter inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. DOOK toont digitale kaarten met gedetailleerde data om ondermijningsvraagstukken aan te kunnen pakken op een manier die de rechtmatigheid van h et gebruik van data waarborgt.

Steden als informatie hub

De komende jaren zullen vooral steden zich steeds meer gaan ontwikkelen als een informatie hub, waar data real-time beschikbaar zijn. De intelligente toepassing van digitale technologieën kan de vitaliteit van de omgeving versterken. Een belangrijk element dat vanuit InfraVitaal wordt ondersteund is de energie regulering. Door gemeenschapen hierbij te betreken wordt zowel kosteneffectiviteit bereikt als de sociale cohesie bevordert. De toepassing van sensortechnologie vermindert de inzet van gespecialiseerd personeel (zorgt; woningcorporaties etc.).

Literatuur

Handreiking AI en Algoritmen’ voor gemeenten (2024)
Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum